Съдържание

Посетители

В момента има 202  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №286/2024

Изх. №171(3)/14.02.2024 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен (ПУП) - Плана за застрояване (ПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 20910.8.14, местност Под кръста по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград и образуване на два нови имота с проектни идентификатори 20910.8.15 и 20910.8.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград, с предназначение „за вилно строителство и обект за търговия - дегустационна/винарска изба“

възложител: И. М.

Във връзка с представеното от упълномощеното от Вас лице уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с вх. 171/10.01.2024 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосочения проект на ПУП и допълнителна информация към него с вх. №171(2)/05.02.2024 г., което приемаме като уведомление по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за същия проекта на ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът на Подробен устройствен (ПУП) - Плана за застрояване (ПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 20910.8.14, местност Под кръста по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград и образуване на два нови имота с проектни идентификатори 20910.8.15 и 20910.8.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград, с предназначение „за вилно строителство и обект за търговия - дегустационна/винарска изба“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Настоящият проект на ПУП-ПЗ е изготвен с обхват за поземлен имот с идентификатор 20910.8.14, местност Под кръста по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Зорница), с площ 4994 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „Нива“.
С настоящият проект на ПУП-ПЗ се предвижда разделяне на имота на два нови имота с проектни идентификатори и площ, както следва:
- проектен имот с идентификатор 20910.8.15 по КККР на с. Зорница, с площ 2500 кв. м;
- проектен имот с идентификатор 20910.8.16 по КККР на с. Зорница, с площ 2494 кв. м,
както и урегулиране на новообразуваните имоти с предназначение „за вилно строителство и обект за търговия - дегустационна/винарска изба“ в Устройствена зона – „Ок“, при спазване на следните устройствени показатели:
- Начин на застрояване – свободно/самостоятелно;
- Височина на застрояване – до 10,00 м;
- Пзастр. – 30 %;
- Кинт. – 1,5;
- Позел. – 50%.
Предвидената с плана инвестиционно инициатива е свързана с предвиждане във всеки един от новобразуваните имоти да се изгради по една къща за гости с дегустационна изба със РЗП до 350 кв. м.
Формираните битови отпадъчни води е предвидено да се отвеждат в предвидени за изграждане водоплътни изгребни ями, по една във всеки един от новообразуваните имоти.
Захранването на новообразуваните имоти с вода за питейно-битови нужди е предвидено да се осъществи от съществуващ водопровод изграден в поземлени имоти с идентификатори 20910.6.42 и 20910.8.50 по КККР на с. Зорница, чрез изграждане на водопроводно отклонение.
Захранването на имотите с електроенергия е предвидено да се осъществи, чрез изграждане на нов БКТП. Присъединяването на новия трафопост към електроразпределителната мрежа е предвидено да ще се осъществи с кабел СрН от най-близкия стълб на ВЕЛ 20 кV „Рожен“, в поземлен имот с идентификатор 20910.8.14 по КККР на с. Зорница.
Настоящият проект на ПУП-ПЗ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние около 420 м.
С настоящият проект на ПУП-ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плановете дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с плана дейности, с реализацията на настоящия проект на ПУП-ПЗ дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони, вкл. и най-близко разположената защитена зона, предвид следното: Плана е предвидено да бъде реализиран извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, с оглед на което няма да има загуба на площи на типове природни местообитания и местообитания на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони. Реализацията на плана няма вероятност да се създаде трайна и непреодолима преграда, възпрепятстваща свободното придвижване на животинските видове, включително и птици или безпокойство, което да доведе до прогонването им и последващи промени в структурата и функциите на популациите им. С реализацията на плана не се предполага генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии и отпадъци, които да доведат до увреждане на местообитания и/или видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони. С реализацията на плана не се създава предпоставки за нарушаване на целостта и целите на защитените зони, както и нарушаване на кохерентността между тях. Не се очаква реализацията на предвижданията на плана да доведе до натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видовете, включително и птици, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона в съвкупност с други реализирани, одобрени или в процедура планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в землището на населеното място.
Въз основа на изложеното по-горе и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявения „Проект на Подробен устройствен (ПУП) - Плана за застрояване (ПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 20910.8.14, местност Под кръста по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград и образуване на два нови имота с проектни идентификатори 20910.8.15 и 20910.8.16 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград, с предназначение „за вилно строителство и обект за търговия - дегустационна/винарска изба“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП-ПЗ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 177/04.05.2023 г.
на Директора на РИОСВ – Благоевград/