Съдържание

Посетители

В момента има 259  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №284/2024

Изх. №515(1)/13.02.2024 г.

Предписание от РДГ - Благоевград, на основание чл. 106/чл.131 ал. 2 от Закона за горите за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 г. в гори държавна собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС Якоруда“

възложител: ТП „ДГС - ЯКОРУДА“

Във връзка с внесена от Вас документация с вх. № 515/31.01.2024 г. на РИОСВ - Благоевград, приета за уведомление за план, и на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
План за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 г. в гори държавна собственост, предоставени за управление на ТП „ДГС Якоруда“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно дадено предписание от РДГ - Благоевград, се предвижда провеждане на принудителни сечи с ниска интензивност през 2024 г., само за повредената дървесина в иглолистни насаждения от смърч, бял бор и ела, в обхвата на подотдели, както следва: 54/а, 47/ш, а, в, б, е, и, 44/а, 46/д, 27/л, 411/е, а, 67/е, 129/г, 357/н, з, 43/к, 42/ю, ф. Дървесината в гореописаните подотдели е повредената от абиотични фактори - снеговал/снеголом, ветровал/ветролом.
Със същото предписание, ТП ДГС Якоруда се задължава съгласно Закона за горите и нормативните документи: При извеждане на сечта да се сече само повредената дървесина, а в подотдели със защитени зони – токовища да се спазват изискванията на ЗЛОД; Да се спазват санитарните изисквания при водене на сечта и максимално опазване от повреди немаркираните дървета и подрастат, съгласно изискванията на нормативните документи.

Подотделите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Подотдели: 27/л; 129/г, попадат в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0002129 „Рила буфер”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 24/2020 г.) и BG0000636 „Ниска Рила”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №177/03.04.2019 г. (обн. ДВ, бр. 29/2019 г.).
Подотдел 129/г (площ 20,0 ха - см 8, бб 2), попада в границите на природно местообитание 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea), предмет на опазване в границите на защитената зона BG0000636 „Ниска Рила”, като в същия е предвидено извеждане на принудителна сеч с интензивност 1% за смърча.
Подотдел 27/л (площ 6,0 ха - бб 6, см 3, ела 1), попада в границите на природно местообитание 91СА Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори, предмет на опазване в границите на защитената зона BG0000636 „Ниска Рила”, като в същия е предвидено извеждане на принудителна сеч с интензивност 1% за смърча и 2% за елата.
Подотдели: 411/е, а, 67/е, попадат в границите на защитена зона BG0002129 „Рила буфер”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 24/2020 г.).
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че предвидените горскостопански дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002129 „Рила буфер”, за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (частично в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (извеждане на принудителни сечи с ниска интензивност за повредената дървесина основно в естествени иглолистни насаждения) на заявеният план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0002129 „Рила буфер” и BG0000636 „Ниска Рила”, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Якоруда, в близост до настоящият план, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеният „План за провеждане на санитарна/принудителна сеч през 2024 г. в Държавни горски територии, предоставени за управление на ТП „ДГС Якоруда“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 177/04.05.2023 г.
на Директора на РИОСВ – Благоевград/