Съдържание

Посетители

В момента има 175  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1687/2023

Изх. №4764(2)/06.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за първична подготовка на селскостопанска продукция за продажба и екологични инвестиции за хладилен склад за съхранение и първична обработка на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 56126.175.27 местност Бела черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „ХЕН ХАУС“ ЕООД

Във връзка с представеното от Вас уведомление с вх. №4764/27.11.2023 г. и допълнителна информация към него с вх. №4764(1)/01.12.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване на технологично оборудване за първична подготовка на селскостопанска продукция за продажба и екологични инвестиции за хладилен склад за съхранение и първична обработка на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 56126.175.27 местност Бела черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Петрич, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на климатизирано хале за съхранение и подготовка на селскостопанска продукция за продажба и система за аеробна стабилизация на растителен отпадък, контейнерен тип в поземлен имот с идентификатор 56126.175.27, местност Бела черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е проведено производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо изх. №2828(1)/01.09.2021 г. на РИОСВ – Благоевград.
С настоящото инвестиционно предложение е заявено предвиждане за нуждите на хладилния склад за съхранение и първична обработка на селскостопанска продукция да бъде закупено следното оборудване:
1. Вътрешно заводски транспортни средства, вкл.:
- Стакер, товароподемност 1,4 тона - 2 тона – 1 бр.;
- Електрическа палетна количка, товароподемност 1,6 тона до 2 тона – 1 бр.;
2. Европалета 1,20 Х 0,80 Х 1,80 м. – 64 бр.;
3. Щайга 600 х 400 х 140 мм – 4000 бр.;
4. Хладилен ван – 2 бр.;
5. Поточна линия за сортиране на ягоди с капацитет от 1 тон на ден;
6. Мобилна автономна ФЕЦ 24 kWp – 3 бр.
Оборудването ще бъде монтирано вътре в склада. Вътрешнозаводския транспорт ще оперира в рамките на склада и двора. Чрез хладилните транспортни средства готовата продукция ще бъде транспортирана до точките за продажба. Трите броя подвижни автономни ФЕЦ, всяка с 24 kWp мощност, е предвидено да бъдат ситуирани в непосредствена близост до халето, в обхвата на имота, като чрез тях се цели обезпечаване енергийните нужди на хладилния склад.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-266/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.) и защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние съответно около 940 м и 1180 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи та задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се нарушава кохерентността между зоните, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, предмет на опазване в защитените зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване на технологично оборудване за първична подготовка на селскостопанска продукция за продажба и екологични инвестиции за хладилен склад за съхранение и първична обработка на селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 56126.175.27 местност Бела черква по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на град Петрич, община Петрич, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите и характеристиките на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград