Съдържание

Посетители

В момента има 113  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1686/2023

Изх. №4748(1)/06.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на улица от второстепенната улична мрежа на с. Струмяни, ул. „Хан Крум“ от о.т. 56 до о.т. 59 по плана на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СТРУМЯНИ

Във връзка с представеното от Вас уведомление с вх. №4748/24.11.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на улица от второстепенната улична мрежа на с. Струмяни, ул. „Хан Крум“ от о.т. 56 до о.т. 59 по плана на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С настоящото инвестиционното предложение се предвижда изграждане на улица от второстепенната улична мрежа на с. Струмяни, ул. „Хан Крум“ от о.т. 56 до о.т. 59 по плана на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград, съобразено с обстоятелството че към момента улицата е без трайна настилка.
Предвидените с настоящото инвестиционното предложение дейности са свързани с предвиждане за изграждане на уличното платно с дължина 113.92 м и ширина 6 м с две ленти по 3 м, ограничени с видими бордюри.
Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с изпълнение на следните основи видове строително-монтажни работи:
Земни работи, свързани с направа на изкопи на земни почви за оформяне на земното легло, профилиране и подготовка на почвата, ръчен изкоп за бордюри и извозване на депо.
Пътни работи, свързани с полагане на несортиран трошен камък, полагане на бетонови бордюри, полагане на подложен бетон за бордюри, направа на първи и втори битумен разлив, полагане на неплътен и плътен асфалтоетон, монтаж на два броя стоманени стойка за вертикална сигнализация, полагане на хоризонтална маркировка, монтаж на комплект за временна организация на движението.
Горепосоченият обект на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитените зони BG0000366 „Кресна - Илинденци” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-264/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 41/2021 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-992/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/2022 г.) и BG0002003 „Кресна“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 97/2008 г.), изменена и допълнена със Заповед №РД-993/21.10.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 85/2022 г.), на най-близко геодезично разстояние над 170 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, не се нарушава кохерентността между зоните, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на улица от второстепенната улична мрежа на с. Струмяни, ул. „Хан Крум“ от о.т. 56 до о.т. 59 по плана на с. Струмяни, община Струмяни, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград