Съдържание

Посетители

В момента има 89  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1683/2023

Изх. №4682(1)/05.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация към приемо - предавателна станция BLG0174.А “Obesenik” в поземлен имот с идентификатор 16969.36.478 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4682/20.11.2023 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, и на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация към приемо - предавателна станция BLG0174.А “Obesenik” в поземлен имот с идентификатор 16969.36.478 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Приемо - предавателна станция BLG0174.А “Obesenik” е изградена в поземлен имот с идентификатор 16969.36.478 с площ 400 кв. м, Горска територия, по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград
За инвестиционно предложение „Изграждане на базова станция в имот № 000478 с площ 400 кв. м, землище на с. Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград“, директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл с Решение № 05-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда монтаж на фотоволтаична инсталация с обща инсталирана мощност до 15 kW в близост до съществуващото съоръжение в поземлен имот с идентификатор 16969.36.478. Фотоволтаичната инсталация ще бъде използвана за нуждите на приемо - предавателната станция.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Същото попада в граници на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/2021 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение не противоречи на режима на защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”, определен със заповедта за обявяването й.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в границите на защитена зона) и характера (монтаж на фотоволтаична инсталация за нуждите на изградена приемо - предавателна станция) на инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш”, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Долно Спанчево в близост до настоящото инвестиционно предложение, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация към приемо - предавателна станция BLG0174.А “Obesenik” в поземлен имот с идентификатор 16969.36.478 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград