Съдържание

Посетители

В момента има 413  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1682/2023

Изх. №4459(3)/05.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на ползваното количество минерална вода до 9000 - 10000 куб. м/годишно за нуждите на семеен хотел изграден в поземлен имот с идентификатор 65334.150.33, местност Чинар Куши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: „ЕДИА“ ЕООД

Във връзка с постъпилото с вх. №4459/02.11.2023 г. на РИОСВ – Благоевград уведомление за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Увеличаване на ползваното количество минерална вода до 9000 - 10000 куб. м/годишно за нуждите на семеен хотел изграден в поземлен имот с идентификатор 65334.150.33, местност Чинар Куши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация в поземлен имот с идентификатор 65334.150.33, местност Чинар Куши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (КККР на гр. Сандански) е изграден семеен хотел въведен в експлоатация с Удостоверение № 70/01.10.2009 г. на главния архитект на община Сандански (обект „СЕМЕЕН ХОТЕЛ ЕДИА“).
Поземлен имот с идентификатор 65334.150.33, местност Чинар Куши по КККР на гр. Сандански е с площ 1539 кв. м, тайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Комплексно застрояване“.
Възложителят посочва, че в момента има недостиг на минерална вода необходима за външния плувен басейн за да работи целогодишно, както и за пускане в експлоатация за зимния сезон на вътрешен малък хидромасажен басейн – изградени към обекта.
Възложителят е титуляр на Разрешително №41610026/13.09.2016г. за водовземане от минерални води, от КЕИ №8 на НМВ „Сандански“ – ИДС, издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), с краен срок на действие 13.09.2026 г. и разрешен годишен воден обем по цели за ползване на минералните води в размер до 4099,680 куб. м.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда увеличаване на ползваното количество минерална вода до 9000 - 10000 куб. м/годишно за нуждите на изградения семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 65334.150.33, местност Чинар Куши по КККР на гр. Сандански.
Настоящото инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Настоящото инвестиционно предложение не попада и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние около 420 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията описани в изразено становище на БДЗБР с изх. №П-01-362(1)/22.11.2023 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград с вх. №4459(3)/22.11.2023 г., копие от което прилагаме за съобразяване.
Съобразено с изложеното в становището на БДЗБР, за реализиране на инвестиционното предложение е необходимо провеждане на процедура по изменение на разрешителното за водовземане по реда на чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, с оглед на обстоятелствата, че:
Находище на минерална вода „Сандански” попада в Списъка на находищата на минерални води – изключителна държавна собственост по Приложение №2 от Закона за водите. Съгласно Заповед № РД-953/27.12.2011г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на експлоатационните ресурси за находище на минерална вода (НМВ) „Сандански“, утвърденият технически възможен дебит на ВС е както следва:
 за Сондаж №6 от НМВ „Сандански“ е в размер на 7,30 l/s.
 за КЕИ №8 е в размер на 6,10 l/s.
Съгласно действащите разрешителни за водовземане на минерална вода чрез Сондаж №6 и КЕИ №8 на НМВ „Сандански“, разрешеният дебит е в размер на 13,4 l/s., колкото е и сумарния дебит на ВС. Водовземането от НМВ зависи от експлоатационните ресурси на НМВ, утвърдени със заповед на министъра на околната среда и водите, съгласно която, отдаване на дебит е възможен само при не надвишаване на експлоатационните ресурси и технически възможните дебити на съоръженията към НМВ.
Към настоящия момент Сондаж №6 + КЕИ №8 от НМВ „Сандански“ нямат свободен ресурс.
С оглед горепосочените обстоятелства, възложителят следва да има предвид, че на основание чл. 46а и съгласно чл. 44 от Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, свободните водни количества се преценяват на етап заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерални води, във връзка с прилагане разпоредбите на чл.46а, ал.1, т.2. от цитираната наредба. Данните за ресурсите на минерални води по находища и водовземни съоръжения – изключително държавна собственост на територията на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” са достъпни на сайта на БДЗБР (www.wabd.bg) и се актуализират ежемесечно.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се нарушава кохерентността между зоните, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, предмет на опазване в защитените зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Увеличаване на ползваното количество минерална вода до 9000 - 10000 куб. м/годишно за нуждите на семеен хотел изграден в поземлен имот с идентификатор 65334.150.33, местност Чинар Куши по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в становище изх. №П-01-362(1)/22.22.2023 г. на БДЗБР, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: Копие на становище с изх. №П-01-362(1)/22.11.2023 г. на БДЗБР.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград