Съдържание

Посетители

В момента има 324  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1664/2023

Изх. №4716(1)/01.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гаражи в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 17395.501.1670 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: В. П.

Във връзка с внесено от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 4716/22.11.2023 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград (РИОСВ – Благоевград), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда с гаражи в ПИ с идентификатор 17395.501.1670 по одобрените КККР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
ПИ с идентификатор 17395.501.1670 по КККР на гр. Гоце Делчев е с площ 611 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“. Имотът е със стар номер 1670, квартал 28, парцел I по плана на гр. Гоце Делчев. В него са изградени двуетажна жилищна сграда, едноетажна постройка на допълващото застрояване и друг вид сграда за обитаване.
Предвижда се в имота да се изгради нова четириетажна жилищна сграда с гаражи, която ще е разположена до съществуващ калкан на жилищна сграда в ПИ с идентификатор 17395.501.1671 по КККР на гр. Гоце Делчев. Електроснабдяването на новата сграда ще се осъществи съгласно приложено към уведомлението Становище SAP № IB-32-23-45308 за условията и начина за присъединяване на клиенти към електрическата мрежа. Водоснабдяването на новата сграда е предвидено от съществуващото за имота водопроводно отклонение. Образуваните битови отпадъчни води ще се заустват чрез съществуващото канализационно отклонение за имота в съществуващата канализация на гр. Гоце Делчев. Транспортният достъп се осъществява по улици, граничещи с имота.
Заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко е разположена защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.). Разстоянието до защитената зона е около 1910 м.
Отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (жилищно строителство) на заявеното инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване свързаността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, в близост до заявеното инвестиционно предложение няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
Във връзка с това и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган за заявеното инвестиционно предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград