Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1662/2023

Изх. №4705(2)/01.12.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-1434, кв. 86 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: И. А.

Във връзка с внесено от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 4705/21.11.2023 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград (РИОСВ – Благоевград), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в УПИ III-1434, кв. 86 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
УПИ III-1434, кв. 86 по плана на гр. Симитли е с площ 703 кв. м.
Предвижда се в имота да се изгради жилищна сграда на един етаж със застроена площ около 100 кв. м. Електроснабдяването ще се осъществи от електропреносната мрежа на гр. Симитли, минаваща по улицата, граничеща с имота, посредством подземно положен кабел. Водоснабдяването ще се осъществи от съществуващ водопровод по улицата, граничеща с имота. Образуваните битови отпадъчни води ще се заустват в съществуващата канализационна мрежа, изградена по граничещата с имота улица. Транспортният достъп ще се осъществява по улица, граничеща с имота.
Заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.). Разстоянието до защитената зона е около 2840 м.
Отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера на заявеното инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване свързаността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Симитли, община Симитли, в близост до заявеното инвестиционно предложение няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
Във връзка с това и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган за заявеното инвестиционно предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград