Съдържание

Посетители

В момента има 489  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1639/2023

Изх. №4677(1)/24.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Външно електрозахранване ниско напрежение (НН) на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 52101.12.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗАПАД“ ЕАД

Във връзка с Ваше уведомление с вх. № 4677/20.11.2023 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване ниско напрежение (НН) на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 52101.12.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За инвестиционно предложение „Жилищно строителство“ в поземлен имот с идентификатор 52101.12.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград, директорът на РИОСВ – Благоевград се е произнесъл с Решение № 28-ОС/2021 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие. Съгласно същото, електрозахранването на имота е предвидено от съществуващата мрежа в с. Ново Лески.
С инвестиционното предложение се предвижда външно електрозахранване ниско напрежение (НН) на предвидената за изграждане жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 52101.12.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград. Предвижда се удължаване на въздушна мрежа ниско напрежение, свързана с монтаж на 1 брой стълб ниско напрежение и монтаж на въздушна кабелна линия с усукани изолирани проводници.
Предвидените изкопни работи ще бъдат за изправяне на 1 нов стълб, който е стоманобетонен с височина 9,5 м. Дълбочина на изкопа до 1,7 м. Дължината на новия въздушен участък е 24,7 м и засяга улица с о.т. 4 и о.т. 5 в населеното място. Удължаването е от съществуващ стълб № 21 на клон „Б” от ТП „2 Ляски”. След строително монтажните работи терена се възстановява напълно в първоначалния си вид.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Трасето, предмет на инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
В непосредствена близост е разположена границата на защитена зона BG0002076 „Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (външно електрозахранване НН на жилищна сграда) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Ново Лески в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване ниско напрежение (НН) на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 52101.12.18 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Лески, община Хаджидимово, област Благоевград“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград