Съдържание

Посетители

В момента има 377  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1637/2023

Изх. №4332(1)/24.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 500 kW върху покрива на сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.129.9, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: „ЕЛ-ЖИ“ ООД

Във връзка с постъпилото с вх. №4332/25.10.2023 г. на РИОСВ – Благоевград уведомление за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 500 kW върху покрива на сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.129.9, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с мощност до 500 kW, изцяло за продажба. Фотоволтаичните панели 535 Wр (около 928 бр.) е предвидено да бъдат монтирани на покрива на сграда, в случая склад за съхранение на негорими насипни материали със застроена площ 2880 кв. м в обхвата на поземлен имот с идентификатор 17395.129.9, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград (КККР на гр. Гоце Делчев), след реализацията на строежа за градата.
Съгласно приложено становище SAP № IB-32-22-45456/27.01.2023 г. на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД, присъединяването на фотоволтаичната електроцентрала към електроразпределителната мрежа ще се извърши към ВЕЛ 20 кV „Възлова станция“, п/ст Гоце Делчев, извод Възлова станция.
За предвиждането за изграждане на склад за съхранение на негорими насипни материали със застроена площ 2880 кв. м в обхвата на поземлен имот с идентификатор 17395.129.9, местност Мочура по КККР на гр. Гоце Делчев е проведено производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо с изх. №1600(3)/03.05.2023 г. на РИОСВ – Благоевград. Производството е съобразено с издадено от директора на РИОСВ – Благоевград Решение №11-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, с което е съгласувано инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ обект – магазин за промишлени стоки“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 17395.129.9, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград.
Решение №11-ОС/2012 г. на РИОСВ – Благоевград за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони и към настоящия момент е валидно.
Настоящото инвестиционно предложение е свързано с реализацията на процедираното по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС инвестиционно предложение, без да се налага или предвижда изменение на параметри и характеристики на процедираното инвестиционно предложение, извършване на изкопни и взривни работи, усвояване на допълнителни терени/площи. За реализацията на настоящото инвестиционно предложение не се предвижда изграждане на нови съоръжения и линейни инженерни мрежи на водоснабдяването и канализацията и електроснабдяването.
Реализацията на настоящото инвестиционно предложение не е свързана и с изменение на одобрения Общия устройствен план на община Гоце Делчев, съгласно който поземлен имот с идентификатор 17395.129.9, местност Мочура по КККР на гр. Гоце Делчев попада в устройствена зона „Смесена многофункционална устройствена зона - „Смф“.
За предварителният проект на Общ устройствен план на Община Гоце Делчев е проведена процедура по екологична оценка (ЕО), чрез която е проведена и процедурата по оценка за съвместимостта (ОС) на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони, приключила със Становище по екологична оценка №БД-02/2018 г. на директора на РИОСВ – Благоевград. Процедурата е проведена чрез оценка на степента на въздействие върху защитените зони.
Поземлен имот с идентификатор 17395.129.9, местност Мочура по КККР на гр. Гоце Делчев, респективно настоящото инвестиционно предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Имотът, респективно настоящото инвестиционно предложение, попада в границите на следната защитена зона като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на дейностите на защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящото инвестиционно предложение дейности, с осъществяването им не се очаква натрупване и/или наслагване на допълнителни значителни по степен отрицателни въздействия спрямо оцененото въздействие върху защитената зона с Решение №11-ОС/2012 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитените зони, вкл. и поява на кумулативно въздействия със значителен отрицателен ефект върху видовете птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0002076 „Места“, в съвкупност с реализирани, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, вкл. и такива със сходен характер в землището на гр. Гоце Делчев, тъй като с реализацията им: не се засяга допълнителна площ от защитената зона; няма вероятност за натрупване и/или наслагване на въздействия водещи до влошаване качествата и/или унищожаване на важните за птиците местообитания, до промени във видовия състав, числеността и структурата на популациите на опазваните в зоната видове птици; не се предполага вероятност за формиране на продължително значително безпокойство следствие шум и усилено антропогенно натоварване на видове птици, предмет на опазване в защитената зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им; не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури; не се нарушава кохерентността между зоните; не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, включително и птици, предмет на опазване в защитената зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им; не се генерират антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 500 kW върху покрива на сграда в поземлен имот с идентификатор 17395.129.9, местност Мочура по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград