Съдържание

Посетители

В момента има 422  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1635/2023

Изх. №4673(1)/22.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция № BLG0436.А001 „YUZU“ на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД върху покрива на сграда с идентификатор 04279.609.3.1 в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.609.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Във връзка с внесено от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 4673/20.11.2023 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград (РИОСВ – Благоевград), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на приемо-предавателна станция № BLG0436.А001 „YUZU“ на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД върху покрива на сграда с идентификатор 04279.609.3.1 в ПИ с идентификатор 04279.609.3 по одобрените КККР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
ПИ с идентификатор 04279.609.3 по КККР на гр. Благоевград, е с площ 8215 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Високо застрояване (над 15 м)“.
В имота са изградени следните сгради:
- сграда с идентификатор 04279.609.3.1, със застроена площ 392 кв. м, предназначение „Жилищна сграда – многофамилна“, брой етажи 14, брой самостоятелни обекти 90;
- сграда с идентификатор 04279.609.3.2, със застроена площ 387 кв. м, предназначение „Жилищна сграда – многофамилна“, брой етажи 14, брой самостоятелни обекти 85.
С настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на приемо-предавателна станция № BLG0436.А001 „YUZU“ на „А1 ТАУЪРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, върху покрива на сграда с идентификатор 04279.609.3.1 в ПИ с идентификатор 04279.609.3 по одобрените КККР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград.
За целите на инвестиционното предложение върху покрива на сградата ще се монтират нови антени върху нови мачти и оборудване. Новите захранващи и оптични кабели ще се полагат в нова кабелна скара, която свързва технологичния шкаф с антените. Предвиден е мълниезащитен контур от стоманена шина. За таблото на базовата станция се предвижда заземяване със самостоятелен заземител, положен на дистанционни планки по борда и фасадата на сградата до заземител, изведен на кота терен.
Имотът е с изградена техническа инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова такава.
Заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.). Разстоянието до защитената зона е около 4500 м.
Отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (изграждане на приемо-предавателна станция) на заявеното инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване свързаността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Благоевград, община Благоевград, в близост до заявеното инвестиционно предложение няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
Във връзка с това и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган за заявеното инвестиционно предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград