Съдържание

Посетители

В момента има 69  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1634/2023

Изх. №4654(1)/22.11.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 65334.300.3240 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: М. П., Л. Ш.

Във връзка с внесено от Вас уведомление за проект на ПУП - ИПРЗ с вх. № 4654/17.11.2023 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ – Благоевград), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Проект на ПУП - ИПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 65334.300.3240 по одобрените КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Проектът на ПУП - ИПРЗ е разработен в обхвата на ПИ с идентификатор 65334.300.3240 по одобрените КККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград. Имотът е с площ 430 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“. Имотът е незастроен.
Проектът на ПУП – ИПРЗ е допуснат за изработване със Заповед № 36/02.10.2023 г. на кмета на община Сандански.
Целта на проекта на ПУП - ИПРЗ е ПИ с идентификатор 65334.300.3240 по КККР на гр. Сандански да се урегулира по външните граници на имота с отреждане за „Жилищно строителство“.
В урегулирания ПИ 65334.300.3240 се предвижда ново малкоетажно свободно застрояване (изграждане на една жилищна сграда) в устройствена зона „Жм“, при следните показатели: височина на застрояване до 10 м, плътност на застрояване до 50 %, Кинт до 1.2, плътност на озеленяване мин 40 %, като се спазват сервитутите на преминаващите през имота трасета на водопроводи.
Водоснабдяването на имота ще се осъществи от преминаващ през имота съществуващ водопровод, част от водопроводната мрежа на гр. Сандански, чрез изграждане на водопроводно отклонение.
Отпадъчните води от имота ще се заустват чрез изграждане на нов уличен канал до съществуваща канализация на гр. Сандански, преминаваща в имот с идентификатор 65334.300.3804 по КККР на гр. Сандански, с НТП „За второстепенна улица“. Електроснабдяването се осъществява от вътрешната електроразпределителна мрежа на гр. Сандански. Достъпът до имота ще се осъществява през съществуваща улица.
С проекта на ПУП - ИПРЗ не се предвижда бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в хипотезите на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Проектът на ПУП - ИПРЗ не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.). Разстоянието до защитената зона е около 2080 м.
Отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (за жилищно строителство) на заявения проект на ПУП - ИПРЗ, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване свързаността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Сандански, община Сандански, в близост до заявения проект на ПУП - ИПРЗ няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
Във връзка с това и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган за заявения проект на ПУП - ИПРЗ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград