Съдържание

Посетители

В момента има 186  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1633/2023

Изх. №4649(1)/22.11.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.147.1.2, разположен в сграда с идентификатор 04279.614.147.1, находяща поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04279.614.147 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, от „Магазин“ в „Амбулатории за индивидуална първична дентална помощ и рентген““

възложител: „НИМАЯ“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 4649/16.11.2023 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград (РИОСВ – Благоевград), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционно предложение „Преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.147.1.2, разположен в сграда с идентификатор 04279.614.147.1, находяща ПИ с идентификатор 04279.614.147 по одобрените КККР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград, от „Магазин“ в „Амбулатории за индивидуална първична дентална помощ и рентген““, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
ПИ с идентификатор с идентификатор 04279.614.147 по КККР на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград е с площ 3672 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, НТП „Средно застрояване ( от 10 до 15 м)“.
В имота са изградени следните сгради:
- сграда с идентификатор 04279.614.147.1 със застроена площ 328 кв. м, предназначение Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 6, брой самост. обекти 48;
- сграда с идентификатор 04279.614.147.2, със застроена площ 318 кв. м, предназначение Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 6, брой самост. обекти 34;
- сграда с идентификатор 04279.614.147.3, със застроена площ 322 кв. м, предназначение Жилищна сграда - многофамилна, брой етажи 6, брой самост. обекти 35.
Предвижда се преустройство и промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 04279.614.147.1.2, разположен в сграда с идентификатор 04279.614.147.1, от „Магазин“ в „Амбулатории за индивидуална първична дентална помощ и рентген“. Самостоятелният обект е с обща застроена площ 263,38 кв. м. Имотът е с изградена техническа инфраструктура.
Заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко е разположена защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.). Разстоянието до защитената зона е около 4240 м.
Отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера на заявеното инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване свързаността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Благоевград, община Благоевград, в близост до заявеното инвестиционно предложение няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
Във връзка с това и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган за заявеното инвестиционно предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград