Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1308/2023

Изх. №3592(1)/15.09.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабел НН за външно ел. захранване на поземлен с идентификатор 00134.32.164, местност Чуката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: В. Я.

Във връзка с представеното от упълномощеното от Вас лице уведомления по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с вх. №3592/01.09.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосочения проект на ПУП-ПП, което приемаме като уведомление по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за същия проект на ПУП-ПП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабел НН за външно ел. захранване на поземлен с идентификатор 00134.32.164, местност Чуката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на горепосочения проект на ПУП-ПП е допуснато с Решение № 385/28.07.2023 г. на Общински съвет Благоевград.
Основната цел на настоящия проект на ПУП-ПП Е определяне на трасе на кабелна линия за електрозахранване на поземлен с идентификатор 00134.32.164, местност Чуката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград (КККР на с. Изгрев).
За инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопански постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 00134.32.164, местност Чуката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“ е проведено производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо изх. №1918(1)/02.05.2023 г. на РИОСВ – Благоевград.
Съгласно настоящият проект на ПУП-ПП трасето на проектния електропровод е предвидено да започва от започне от бъдещ трафопост (МТП) в имот с идентификатор с идентификатор 00134.32.107 по КККР на с. Изгрев (Урбанизирана територия с НТП Ниско застрояване) и да премине и ще ограничи сервитутно право на ползване през следните имоти с идентификатори по КККР на с. Изгрев: 00134.32.108 (Урбанизирана територия с НТП Ниско застрояване), 00134.32.167 (Земеделска територия с НТП Нива) и 00134.32.167 (Земеделска територия с НТП За селскостопански, горски, ведомствен път).
Настоящият проект на ПУП-ПП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитените зони BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.) и BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.), на най-близко геодезично разстояние съответно над 1700 м и 7000 м.
С настоящия проект на ПУП-ПП не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плановете дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящия проект на ПУП-ПП дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създава предпоставка за фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, включително и птици предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, не се нарушава кохерентността между зоните, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, включително и птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящия план дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявения „Проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за трасе на кабел НН за външно ел. захранване на поземлен с идентификатор 00134.32.164, местност Чуката по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Изгрев, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект на ПУП-ПП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград