Съдържание

Посетители

В момента има 731  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1305/2023

Изх. №3310(3)/15.09.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57159.504.100 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с предназначение „За производство на строителни материали и елементи и складове“ – ново ниско свободно застрояване и запазване режима на съществуващи сгради с идентификатори 57159.504.100.1 и 57159.504.100.2“

възложител: „ПИМ ЕЛЕКТРИК“ ЕООД

Във връзка с представеното от Вас уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с вх. №3310/07.08.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосочения проект за ПУП и допълнителна информация към него с вх. №3310(2)/04.09.2023 г., които приемаме като уведомление по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за същия проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57159.504.100 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с предназначение „За производство на строителни материали и елементи и складове“ – ново ниско свободно застрояване и запазване режима на съществуващи сгради с идентификатори 57159.504.100.1 и 57159.504.100.2, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на горния план е разрешено със Заповед № 768/10.05.2023 г. на главния архитект на Община Благоевград, при следните устройствени показатели:
- Устройствена зона – „Пп;
- Височина на застрояване – до 10 м;
- Максимална стойност на кинт – 60%;
- Максимална озеленена площ – 20%.
Горепосоченият проект на ПУП-ПЗ е разработен с обхват за поземлен имот с идентификатор 57159.504.100 по КККР на с. Покровник, с адрес: с. Покровник, ул. „Промишлена зона“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград (КККР на с. Покровник). Имотът е с площ от 2831 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“ .
В имота има съществуващи сгради, част от бившия Домостроителен комбинат с идентификатори по КККР на с. Покровник, както следва:
- сграда с идентификатор 57159.504.100.1, със застроена площ от 168 кв. м, с предназначение „Промишлена сграда“. Същата се използва за производство на строителни елементи и склад;
- сграда с идентификатор 57159.504.100.2, със застроена площ от 1345 кв. м, с предназначение „Складова база, склад“. Същата се ползва за склад.
Проекта на ПУП-ПЗ е разработен с цел да се даде траен режим на съществуващите сгради , при запазване режима им и възможност в рамките на контура, ограничен с ограничителната застроителна линия да бъдат пристроявани и надстроявани, като се спазват заложените параметри за устройствената зона и устройствените показатели, съгласно одобрения Общ устройствен план на община Благоевград.
Съгласно представени изходни данни за съществуващи ВиК мрежи на „ВиК“ ЕООД - гр. Благоевград с изх. № ТО-02-983/31.08.2022 г., водоснабдяването на имота се предвижда да се осъществи от водопроводен клон PE DN110 в сервитута на имот с идентификатор 57159.9.467 – път от републиканската пътна мрежа. Най-близката канализационна мрежа е вътрешната канализационна мрежа на с. Покровник.
За водоснабдяване и отвеждане на битовите отпадъчни води от имот с идентификатор 57159.504.100 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград е необходимо да бъдат изградени нови водопровод и канализация за битови води от имота до съществуващите такива.
Електрозахранването на имота ще се осъществи чрез присъединяване към ВЕЛ 20 кV „Селище“, п/ст Джумая.
Транспортният достъп до имота ще се осъществява от ведомствен път, за който се предвижда учредяване право на преминаване през съседен имот.
Настоящият проект за ПУП-ПЗ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.) и защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.), на най-близко геодезично разстояние съответно около 3300 м и 5800 м.
С настоящият проект за ПУП-ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящия проект за ПУП-ПЗ дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създава предпоставка за фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, включително и птици предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, не се нарушава кохерентността между зоните, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, включително и птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящия план дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявения „Проект на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57159.504.100 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград, с предназначение „За производство на строителни материали и елементи и складове“ – ново ниско свободно застрояване и запазване режима на съществуващи сгради с идентификатори 57159.504.100.1 и 57159.504.100.2“ за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 57159.60.4 в местността Под междата по КККР на с. Покровник“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения проект за ПУП-ПЗ и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград