Съдържание

Посетители

В момента има 759  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №817/2023

Изх. №2338(1)/05.06.2023 г.

Уведомление за „Проект на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП - ИПР) за промяна на УПИ V-143, кв. 13 по плана на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград по имотни граници“

възложител: А. Ч.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №2338/25.05.2023 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, и на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проект на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП - ИПР) за промяна на УПИ V-143, кв. 13 по плана на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград по имотни граници, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документацията към него:
 УПИ V-143, кв. 13 по плана на с Бабяк, община Белица е част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 02107.1.143 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с Бабяк, община Белица (по КККР на с. Бабяк);
 ПИ с идентификатор 02107.1.143, по КККР на с. Бабяк е с площ 1410 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“. В същия са изградени три броя сгради, както следва: сграда с идентификатор 02107.1.143.1, представляваща еднофамилна жилищна сграда на два етажа и застроена площ 78 кв. м; сграда с идентификатор 02107.1.143.2, представляваща гараж на един етаж и застроена площ 19 кв. м и сграда с идентификатор 02107.1.143.3, представляваща друг вид производствена, складова инфраструктурна сграда на един етаж и застроена площ 108 кв. м.
Горепосоченият проект на ПУП - ИПР е разработен в обхват УПИ V-143, кв. 13 по плана на с. Бабяк, община Белица.
С проекта за изменение на Плана за регулация се предвижда изменение на УПИ V-143, кв. 13 по плана на с. Бабяк, община Белица по част от имотните граници на ПИ с идентификатор 02107.1.143, по КККР на с. Бабяк, като площта на УПИ V-143, кв. 13 по плана на с. Бабяк, община Белица от 682 кв. м става 650 кв. м. Предназначението на новосъздадения УПИ не се променя и остава „за жилищно строителство“. Предвидени са следните показатели на застрояване: площ на променения УПИ V-143, кв. 13 по плана на с. Бабяк - 650 кв. м, площ на застрояване - максимум 60 %, Нк.к. - 10 м, Кинт. - максимум 1.2.
Захранването с вода и електроенергия, както и отвеждането на образуваните отпадъчни води ще се извърши съгласно указания на съответните експлоатационни дружества. В имота е предвидено разполагане на противопожарен хидрант за осигуряване на външно пожарогасене.
С проекта на ПУП - ИПР не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние около 7600 м са разположени границите на защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (промяна на УПИ V-143, кв. 13 по плана на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград по имотни граници за жилищно строителство) на заявеният план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Бабяк, в близост до настоящия план, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения „Проект на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация (ПУП - ИПР) за промяна на УПИ V-143, кв. 13 по плана на с. Бабяк, община Белица, област Благоевград по имотни граници“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград