Съдържание

Посетители

В момента има 867  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №816/2023

Изх. №2200(3)/05.06.2023 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 07168.501.165 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. Д., Д. Д.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 2200/12.05.2023 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираният план, и на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 07168.501.165 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация горепосоченият ПУП - ИПР и ПЗ е разработен в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07168.501.165 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бучино, община Благоевград (по КККР на с. Бучино) с площ 3082 кв. м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „За стопански двор“.
Проектът за ПУП - ИПР и ПЗ е разрешен за изработване със Заповед № 2332/13.12.2022 г. на главен архитект на община Благоевград, оправомощен със Заповед № 379-ЧР/10.10.2022 г. на кмета на община Благоевград.
С проекта за ПУП - изменение на плана за регулация (ИПР) е предвидено образуване на нов УПИ III, кв. 1 по плана на с. Бучино, община Благоевград по имотни граници на ПИ с идентификатор 07168.501.165 по КККР на с. Бучино с предназначение „за жилищно строителство“ и образуване на нова улица тупик с осови точки от о.т. 2 а до о.т. 2в за осигуряване на транспортен достъп до новообразувания имот.
С проекта за ПУП - изменение на плана за застрояване (ИПЗ) се предвижда ново ниско свободно жилищно застрояване при спазване на следните устройствена зона и устройствени показатели устройствена зона „Жм“, височина на застрояване до 10 м, плътност на застрояване Пзастр. - максимум 60 %, интензивност на застрояване Кинт. - 1.2, плътност на озеленяване Позел. - минимум 40%.
След промяна предназначението на имота е предвидено в същия да се изгради една двуетажна жилищна сграда със застроена площ до 120 кв. м.
Захранването на имота с електроенергия ще се осъществи чрез полагане на подземен кабел до съществуваща ел. мрежа в близост до имота и съобразено с предписания на „ЕРМ Запад“ ЕАД.
Водоснабдяването на имота се предвижда да се осъществи от съществуващо в имота водовземно съоръжение, за което от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е издадено Удостоверение за вписване в регистъра на водовземните съоръжения за подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите №1578/2021 г.
Отвеждането на образуваните битови отпадъчни води в размер на 3 - 5 куб. м ще се осъществява в предвидена за изграждане изгребна яма, разположена в границите на имота.
Достъпът до имота се осъществява от местен път чрез новопредвидената улица тупик. Паркирането е в рамките на имота.
С проекта за ПУП - ИПРЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние около 60 м са разположени границите на защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите, (обн. в ДВ, бр.104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (за жилищно строителство) на заявеният план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Бучино, в близост до настоящия план, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения „Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) и план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 07168.501.165 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград