Съдържание

Посетители

В момента има 1203  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №813/2023

Изх. №2391(1)/02.06.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Къща за гости - пристройка надстройка и промяна предназначението на първи жилищен етаж на сграда с идентификатор 02693.501.542.1, ателие - реконструкция и промяна предназначението на сграда с идентификатор 02693.501.542.2 и изграждане на басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.542 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“

възложител: „ФЪН АДВЕНЧЪР“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 2391/29.05.2023 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград (РИОСВ – Благоевград) за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционно предложение „Къща за гости - пристройка надстройка и промяна предназначението на първи жилищен етаж на сграда с идентификатор 02693.501.542.1, ателие - реконструкция и промяна предназначението на сграда с идентификатор 02693.501.542.2 и изграждане на басейн в поземлен имот с идентификатор 02693.501.542 по одобрените КККР на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документацията към него обект поземлен имот с идентификатор 02693.501.542 по одобрените КККР на с. Баня, община Разлог е с площ 348 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“. в същия са изградени три броя сгради както следва: сграда с идентификатор 02693.501.542.1, представляваща еднофамилна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 81 кв. м, сграда с идентификатор 02693.501.542.2, представляваща двуетажна селскостопанска сграда със застроена площ 31 кв. м и сграда с идентификатор 02693.501.542.3, представляваща едноетажна постройка на допълващото застрояване със застроена площ 23 кв. м.
С инвестиционното предложение е предвидено следното:
- изграждане на пристройка, надстройка и промяна предназначението на първи жилищен етаж на изградената в имота жилищна сграда в „къща за гости“;
- реконструкция и промяна предназначението на изградената в имота сграда с идентификатор 02693.501.542.2 в „ателие“;
- изграждане на басейн с обем 100 куб. м.
Водоснабдяването на имота е осъществено от съществуващата водопроводна мрежа на с. Баня чрез сградно водопроводно отклонение, а образуваните отпадъчни води се заустват в съществуващата канализация на селото чрез сградно канализационно отклонение. За нуждите на инвестиционното предложение е предвидено реконструкция на съществуващите сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение.
Електрозахранването е съществуващо от съществуващата електропреносна мрежа на населеното място, като след приключване на строително монтажните работи обектите ще бъдат допълнително захранени съгласно приложеното Становище SAP № IB-32-22-44445 за условията и начина за присъединяване на клиенти към електрическата мрежа с № 1204727455/04.08.2022 г. на „Електроразпределителни мрежи Запад“ АД.
Транспортният достъп се осъществява по ул. „24 - та“, граничеща с имота.
Заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко е разположена защитена зона BG00001021 „Река Места“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-353/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 58/2021 г.). Разстоянието до посочената защитена зона е около 1635 м.
Отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (жилищно строителство) на заявеното инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване свързаността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Баня, община Разлог, в близост до заявеното инвестиционно предложение няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
Във връзка с това и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган за заявеното инвестиционно предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград