Съдържание

Посетители

В момента има 205  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №812/2023

Изх. №2329(1)/02.06.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ИПР) за изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 03664.501.41 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бело поле, община Благоевград; ИПР за УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ с цел образуване на два нови УПИ - УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, отреден за поземлен имот с проектен идентификатор 03664.501.55 по КККР на с. Бело поле и УПИ XIII, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, отреден за поземлен имот с проектен идентификатор 03664.501.54 по КККР на с. Бело поле с предназначение „за жилищно строителство“ и план за застрояване (ПЗ) за УПИ - УПИ I и УПИ XIII, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, имоти с проектни идентификатори 03664.501.55 и 03664.501.54 по КККР на с. Бело поле - ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване на новопредвидено допълващо застрояване в УПИ I - 55, свързано с новопредвидено допълващо застрояване в УПИ II - 42, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград“

възложител: К. Д., Я. Д.

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 2329/23.05.2023 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ – Благоевград) за горецитирания проект за ПУП - ИПР, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Проект за ПУП - ИПР за изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 03664.501.41 по одобрените КККР на с. Бело поле, община Благоевград; ИПР за УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, с предназначение „за жилищно строителство“ с цел образуване на два нови УПИ - УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, отреден за поземлен имот с проектен идентификатор 03664.501.55 по КККР на с. Бело поле и УПИ XIII, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, отреден за поземлен имот с проектен идентификатор 03664.501.54 по КККР на с. Бело поле с предназначение „за жилищно строителство“ и план за застрояване (ПЗ) за УПИ - УПИ I и УПИ XIII, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, имоти с проектни идентификатори 03664.501.55 и 03664.501.54 по КККР на с. Бело поле - ново ниско свободно жилищно застрояване и запазване на новопредвидено допълващо застрояване в УПИ I - 55, свързано с новопредвидено допълващо застрояване в УПИ II - 42, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация:
- поземлен имот (ПИ) с идентификатор 03664.501.41 по КККР на с. Бело поле е с площ 1112 кв. м., трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване “Ниско застрояване (до 10 м)“;
- в същия са изградени два броя сгради, както следва сграда с идентификатор 03664.501.41.1 с предназначение „еднофамилна жилищна сграда“ на два етажа със застроена площ 49 кв. м и сграда с идентификатор 03664.501.41.2 с предназначение „едноетажна селскостопанска сграда“ със застроена площ 29 кв. м.
Горепосоченият ПУП - ИПР е разработен в обхват УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград по имотните граници на ПИ с идентификатор 03664.501.41 по КККР на с. Бело поле и е разрешен за изработване със Заповед № 1867/03.10.2022 г. на Директор дирекция „Архитектура и устройствено планиране“ при община Благоевград, оправомощена със Заповед № 93-ЧР/18.02.2022 г. на кмета на община Благоевград.
С проекта за ИПР се предвижда изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ I към УПИ II, кв. 7 по плана на с. Бело поле по имотни граници на ПИ с идентификатор 03664.501.41 по КККР на с. Бело поле и разделяна на УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле на два нови УПИ - УПИ I, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, отреден за поземлен имот с проектен идентификатор 03664.501.55 по КККР на с. Бело поле с площ 614 кв. м и УПИ XIII, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград, отреден за поземлен имот с проектен идентификатор 03664.501.54 по КККР на с. Бело поле с площ 498 кв. м с предназначение „за жилищно строителство“.
С плана за застрояване е предвидено запазване на съществуващите в новообразуван ПИ с проектен идентификатор 03664.501.54 по КККР на с. Бело поле, ново ниско свободно жилищно застрояване в новообразуваните ПИ с проектни идентификатори 03664.501.54 и 03664.501.55 и запазване на новопредвидено допълващо застрояване в УПИ I към УПИ II-42, кв. 7 по плана на с. Бело поле, община Благоевград.
С проекта за ПУП - ИПР не се предвижда бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в хипотезите на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко е защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 104/2008 г.). Разстоянието до посочената защитена зона е около 1660 м.
Отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (за жилищно строителство) на заявения проект за ПУП - ИПР, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване свързаността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Бело поле, община Благоевград, в близост до заявения проект за ПУП - ИПР няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
Във връзка с това и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган за заявения проект за ПУП - ИПР е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград