Съдържание

Посетители

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №468/2023

Изх. №1363(1)/31.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия до 107 kW за собствени нужди върху покривната конструкция на сгради, изградени в поземлен имот с идентификатор 65334.303.869 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА САНДАНСКИ

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 1363/20.03.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на електрическа енергия до 107 kW за собствени нужди върху покривната конструкция на сгради, изградени в поземлен имот с идентификатор 65334.303.869 по одобрените ККР на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документацията към него поземлен имот с идентификатор 65334.303.869 по одобрените ККР на гр. Сандански е с площ 15145 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг вид обществен обект, комплекс“. В същия се намира МБАЛ “Югозападна болница“ ООД - гр. Сандански и са изградени общо 43 бр. сгради с обща застроена площ 3698 кв. м.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено върху покривите на сгради с идентификатори 65334.303.869.2, 65334.303.869.20, 65334.303.869.47, 65334.303.869.22, 65334.303.869.23, 65334.303.869.24, 65334.303.869.25, 65334.303.869.33, 65334.303.869.34, 65334.303.869.35, 65334.303.869.36 65334.303.869.37, 65334.303.869.38, 65334.303.869.39, 65334.303.869.40 и 65334.303.869.41 да се монтира фотоволтаична електроцентрала за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност 107 kW. Същата ще се състои от 194 бр. соларни панела с мощност 550 Wp, разпределени върху покривите на посочените сгради и два броя трифазни инвертора с мощност 50 kW. Енергията от инверторите ще се подава на разпределително табло РТ-ФЕЦ, като от РТ-ФЕЦ до главното разпределително табло ще се положи кабел. Произведената електроенергия ще се използва за собствени нужди.
Заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Най-близко е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.). Разстоянието до посочената защитена зона е около 1870 м.
Отчитайки местоположението (извън граници на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (изграждане на фотоволтаична инсталация) на заявеното инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
- Нарушаване свързаността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Сандански, община Сандански, в близост до заявеното инвестиционно предложение няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
Във връзка с това и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС преценката на компетентния орган за заявеното инвестиционно предложение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград