Съдържание

Посетители

В момента има 261  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №445/2023

Изх. №246(3)/29.03.2023 г.

Уведомление за „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 69261.51.20 и 69261.51.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил за обединяване и промяна предназначението им от „За обществено обслужване - хотел и двуетажни къщи за гости“ в „За ресторант, хотел, къщи за гости и басейн“

възложител: „ДИВИС-60“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №246/18.01.2023 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания план, вкл. приложена доп. информация, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 69261.51.20 и 69261.51.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил за обединяване и промяна предназначението им от „За обществено обслужване – хотел и двуетажни къщи за гости“ в „За ресторант, хотел, къщи за гости и басейн“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на хотел със застроена площ 600-700 кв. м и две двуетажни къщи за гости в имот №051020, м. „Гладно поле“, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с Решение № БД-51-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва“ оценка на въздействието върху околната среда;
За „Изменение на инвестиционно предложение по отношение начина на захранване с вода за питейно - битови нужди на хотел със застроена площ 600 - 700 кв. м и две двуетажни къщи в имот № 051020, местност „Гладно поле“, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“, директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с Решение № БД-30-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва“ оценка на въздействието върху околната среда.
Поземлен имот с идентификатор 69261.51.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил (КККР на с. Стоб) е с площ 2478 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“. Имотът е с променено предназначение „За обществено обслужване – хотел и двуетажни къщи за гости“. От главния архитект на община Кочериново е издадено Разрешение за строеж №27/21.07.2020 г. за обект „Водоплътна изгребна яма“ в имот с идентификатор 69261.51.20 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил“.
Поземлен имот с идентификатор 69261.51.21 по одобрени КККР на с. Стоб е с площ 752 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „За друг обществен обект, комплекс“.
Основната цел на проекта на ПУП – ПЗ е обединяване на имотите и промяна предназначението им „За ресторант, хотел, къщи за гости и басейн“. Новообразуваният имот ще бъде с проектен идентификатор 69261.51.96 с площ 3230 кв. м.
Предвижда се в имота да се изградят хотел със застроен площ 600-700 кв. м; две къщи за гости с капацитет 36 човека; ресторант със застроена площ 300 кв. м и басейн с размери 12 м/5,9 м и дълбочина до 1,80 м.
Водоснабдяването на обекта с вода за питейно-битови нужди е предвидено да се осъществи от водопровод РЕ ф250, който е изграден по път граничещ с имота (път Рила-Кочериново) отстоящ на 10 м от имота. Отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма. Електрозахранването ще се осъществи чрез предвиден за изграждане трафопост в имота, който ще се захрани от ел. разпределителната мрежа на населеното място.
С проекта на ПУП-ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с ПУП-ПЗ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Същите попадат в периферните граници на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие - BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.).
Със Заповед № РД-363/28.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите (Дв, бр. 45/2015 г.) е утвърден План за управление на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици. Съгласно същия, имот с идентификатор 69261.51.21 попада в Зона на населени места, а имот с идентификатор 69261.51.20 попада в Зона за опазване и възстановяване на местообитанията на видовете предмет на опазване.
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че прилагането на плана не противоречи на режима на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й, и с плана за управлението.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в периферните граници на защитена зона) и характера (обединяване на имоти и промяна предназначението им от „За обществено обслужване – хотел и двуетажни къщи за гости“ в „За ресторант, хотел, къщи за гости и басейн“) на заявения план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002099 „Кочериново”, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Стоб в близост до настоящия план, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения „Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 69261.51.20 и 69261.51.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил за обединяване и промяна предназначението им от „За обществено обслужване – хотел и двуетажни къщи за гости“ в „За ресторант, хотел, къщи за гости и басейн“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград