Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №429/2023

Изх. №1250(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 78464.502.25 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“, с цел образуване на 2 (два) броя нови имота с идентификатори 78464.502.45 и 78464.502.46 с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно жилищно застрояване“

възложител: С. Т., М. Т., М. Т.

Във връзка с представеното от упълномощеното от Вас лице уведомление по чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми с вх. №1250/13.03.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосочения проект за ПУП, което приемаме като уведомление по чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., наричана по-долу „Наредбата за ОС”) за същия проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме за следното:
Проектът за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 78464.502.25 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“, с цел образуване на 2 (два) броя нови имота с идентификатори 78464.502.45 и 78464.502.46 с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно жилищно застрояване, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената документация горепосоченият проект на ПУП е разрешен за изработване със Заповед №66/13.01.2023 г. на главния архитект на Община Благоевград.
Настоящият проект за ПУП е изготвен с обхват за поземлен имот с идентификатор 78464.502.25 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград (КККР на с. Церово) с площ 1384 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „Незастроен имот за жилищни нужди“.
Настоящият проект за ПУП се инициира с цел разделяне на поземлен имот с идентификатор 78464.502.25 по КККР на с. Церово и образуване на 2 (два) броя нови имота с идентификатори 78464.502.45 и 78464.502.46 по КККР на с. Церово, с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно жилищно застрояване, при съобразяване на следните устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – 4Жм“; височина на застрояване – до 10 м; Максимална стойност на Кинт. – 1.2; Плътност на застрояване – максимум 60%; минимална озеленена площ – 40%.
В обхвата на всеки един от новообразуваните поземлени имота се предвижда да бъде градена по една жилищна сграда със застроена площ около 100-120 кв. м.
Водоснабдяването на новите имоти с вода за питейно-битови нужди е предвидено да се осъществи чрез изграждане на нов уличен водопровод с дължина около 2-4 м от съществуваща водопроводна мрежа, разположена пред имота. Формираните битови отпадъчни води е предвидено да се заустват в предвидени за изграждане изгребни ями, по една във всеки от имотите. Захранването на имотите с ел. енергия е предвидено да се чрез полагане на подземен кабел с дължина около 5-8 м до съществуващо трасе, изградено в улицата пред имота.
Настоящият проект на ПУП-ПЗ не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние около 140 м.
С настоящият проект на ПУП-ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта на ПУП-ПЗ дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създава предпоставка за фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, не се нарушава кохерентността между зоните, не се очаква генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящия план дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявения „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 78464.502.25 по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Церово, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за жилищно строителство“, с цел образуване на 2 (два) броя нови имота с идентификатори 78464.502.45 и 78464.502.46 с предназначение за „жилищно строителство“ – ново ниско свободно жилищно застрояване“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на горепосочения ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград