Съдържание

Посетители

В момента има 752  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №423/2023

Изх. №1160(1)/23.03.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника в поземлени имоти с идентификатори 52019.9.9, 52091.9.12, 52091.9.13, 52091.9.20, 52091.9.48 и 52091.9.49, местността Тузла по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“

възложител: „АВРАМОВ-БК“ ООД

Във връзка с представеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №1160/07.03.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника в поземлени имоти с идентификатори 52019.9.9, 52091.9.12, 52091.9.13, 52091.9.20, 52091.9.48 и 52091.9.49, местността Тузла по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника в поземлени имоти с идентификатори 52019.9.9, 52091.9.12, 52091.9.13, 52091.9.20, 52091.9.48 и 52091.9.49, местността Тузла по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“ е проведено производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с изх. № 185(3)/19.02.2019 г. на Наредбата за ОС.
Със Заповед № І-С-133/28.08.2019 г. на кмета на община Петрич е одобрен Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 52019.9.9, 52091.9.12, 52091.9.13, 52091.9.20, 52091.9.48 и 52091.9.49, местността Тузла по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград и Подробен устройствен план - Парцеларен план за транспортен достъп до същите имоти.
С Решение № КЗЗ-20 от 30.10.2019 г. на Министерство на земеделието, храните и горите е променено предназначението на поземлени имоти 52019.9.9, 52091.9.12, 52091.9.13, 52091.9.20, 52091.9.48 и 52091.9.49 за изграждането на обект „Производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника“.
За реализация на инвестиционно предложение не е издадено разрешение за строеж и съгласно чл. 24, ал. 5 от Закона за опазване на земеделските земи решението за промяна предназначението за имота е загубило правното си действие. В тази връзка е заявено настоящето инвестиционно предложение.
С инвестиционното предложение се предвижда в поземлени имоти с идентификатори 52019.9.9, 52091.9.12, 52091.9.13, 52091.9.20, 52091.9.48 и 52091.9.49, местността Тузла по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград (КККР на с. Ново Кономлади) с обща площ 12921 кв. м да се изградят сгради и съоръжения необходими за осъществяване на дейността свързана с производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника, както следва: производствено хале с административно-битова част, пожарен хидрант, паркинг.
Технологичният процес за производство на селскостопански инвентар включва:
- Доставка на суровини и материали и складиране – метални профили, ламарина, метални шини, болтове;
- Рязане за което ще се използва механични ножовки;
- Огъване, чрез нагряване с горелка, тип оксижен;
- Дупчене с настолна бормашина;
- Боядисване, с бояджийски пистолет, като се използват автобои;
- Сглобяване върху монтажни маси;
Водоснабдяването на предвидените за изграждане сгради и съоръжения се предвижда да се осъществи от съществуващ водопровод, изграден до имот с идентификатор 52091.9.41 по КККР на с. Ново Кономлади - собственост на възложителя, граничещ с имот с идентификатор 52091.9.20 по КККР на с. Ново Кономлади. Отпадъчните води се предвижда да бъдат зауствани във водоплътна изгребна яма. Електроснабдяването е предвидено да се осъществи от собствен трафопост, разположен в имот с идентификатор 52091.9.41, местност Тузла по КККР на с. Ново Кономлади.
Достъпът до имотите се предвижда да се осъществи през части от следните поземлени имоти по КККР на с. Ново Кономлади, на основание Решение №1080 по Протокол №38 от проведено заседание на Общински съвет Петрич на 19.12.2018 г.: поземлен имот с идентификатор 52091.8.69, земеделска територия с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“; 52091.9.25, земеделска територия с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“; поземлен имот с идентификатор 52091.9.26, земеделска територия с НТП „Пасище“; поземлен имот с идентификатор 52091.9.27, земеделска територия с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“; поземлен имот с идентификатор 52091.9.39, земеделска територия с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“ и премостване на поземлен имот с идентификатор 052091.9.210, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти“ с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“. В поземлени имоти с идентификатори 52091.9.9 и 52091.9.13 по КККР на с. Ново Кономлади се предвижда да бъде изградено и обръщало – тупик.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние около 120 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се нарушава кохерентността между зоните, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, предмет на опазване в защитените зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Производство на инвентар и ремонт на селскостопанска техника в поземлени имоти с идентификатори 52019.9.9, 52091.9.12, 52091.9.13, 52091.9.20, 52091.9.48 и 52091.9.49, местността Тузла по одобрените кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград