Съдържание

Посетители

В момента има 726  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №392/2023

Изх. №1249(1)/16.03.2023 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на канализационна мрежа до поземлен имот с идентификатор 65334.10.3 в местността Калинките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Й. А., Б. А.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 1249/13.03.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, и на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на канализационна мрежа до поземлен имот с идентификатор 65334.10.3 в местността Калинките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 65334.10.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ от директорът на РИОСВ - Благоевград е издадено писмо с изх. № 3739(2)/01.12.2021 г. по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
ПУП - ПП е разрешен за изработване с Решение № 32/26.01.2023 г. на Общински съвет - Сандански.
Основната цел на ПУП - ПП е проектиране и изграждане на канализационна мрежа за отвеждане на образуваните отпадъчни води от предвидените за изграждане в имота жилищни сгради в съществуваща канализация, изградена в поземлен имот с идентификатор 65334.304.275 с начин на трайно ползване „За местен път“.
От трасето на канализационната мрежа се засягат поземлени имоти с идентификатори: 65334.10.224 с начин на трайно ползване (НТП) „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 65334.134.3 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път“, 65334.304.275 с НТП „за местен път“.
С проекта на ПУП - ПП не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среса (ЗООС). Предвидените с ПУП - ПП дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното за проект на „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на канализационна мрежа до поземлен имот с идентификатор 65334.10.3 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотите, предмет на плана не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние около 1200 м са разположени границите на защитена зона BG0002098 „Рупите” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 28/2010 г.), изм. и доп. със заповед № РД - 567/28.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/2022 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (трасе на канализационна мрежа) на заявеният план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Сандански, в близост до настоящия план, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения проект на „Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на канализационна мрежа до поземлен имот с идентификатор 65334.10.3 в местността Калинките по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград