Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №202/2023

Изх. №397(1)/06.02.2023 г.

Уведомление за проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.131.3, местност Герено по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград на два нови имота с идентификатори 04279.131.14 и 04279.131.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за складова база за промишлени стоки, автокъща, автосервиз, магазин, кафе и жилищно строителство“ и един брой нов имот идентификатор 04279.131.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград с предназначение „за път за собствени нужди“

възложител: В. П.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №397/27.01.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, и на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проект на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.131.3 на два нови имота с идентификатори 04279.131.14 и 04279.131.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за складова база за промишлени стоки, автокъща, автосервиз, магазин, кафе и жилищно строителство“ и един брой нов имот идентификатор 04279.131.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград с предназначение „за път за собствени нужди“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, и налична такава в РИОСВ-Благоевград за „Подробен устройствен план – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 04279.131.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с отреждане за „складова база за промишлени стоки, автокъща, автосервиз, магазин, кафе и жилищно строителство“, РИОСВ – Благоевград се е произнесла на основание по реда и при условията на чл.2, ал. 2 от Наредбата за ОС с писмо с изх. №1528(1)/11.05.2020 г.
Горепосочения проект на ПУП-ИПЗ е допуснат със Заповед №36/09.01.2023 г. на гл. архитект на община Благоевград при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона – „Смф1“; Височина на застрояване – до 10 м; Кинт-1,5; Плътност на застрояване – 50 %; Плътност на озеленяване – 30 %.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 04279.131.3 е с площ 4500 кв. м, трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ с начин на трайно ползване „За складова база“.
Основната цел на проекта на ПУП – ПЗ е разделяне на имота на три нови имоти с площи и отреждане както следва:
- имот с проектен идентификатор 04279.131.14 с площ 2900 кв. м. и отреждане „за складова база за промишлени стоки, автокъща, автосервиз, магазин, кафе и жилищно строителство;
- имот с проектен идентификатор 04279.131.15 с площ 1500 кв. м. и отреждане „за складова база за промишлени стоки, автокъща, автосервиз, магазин, кафе и жилищно строителство;
- имот с проектен идентификатор 04279.131.16 с площ 100 кв. м. и отреждане „за обслужващ път”.
След разделянето се предвижда в проектен имот с идентификатор 04279.231.14 да се изградят два склада за промишлени стоки на един етаж със застроена площ от 200 кв. м, автосервиз със застроена площ 100 кв. м, магазин и кафе. Предвижда се и изграждане на двуетажна жилищна сграда с РЗП до 150 кв. м.
В имот с проектен идентификатор 04279.131.15 да се изградят склад за промишлени стоки до 100 кв. м, автосервиз до 70 кв. м, магазин и кафе. Предвижда се и изграждане на жилищна сграда с РЗП до 120 кв. м. Към всеки автосервиз ще бъде обособена територия за автокъща, около 40-50 кв. м.
Захранването на обектите с електроенергия ще се осъществи чрез изграждане на трафопост, който ще се захрани от съществуващ ВЕЛ 20 kV „Язовира”, п/ст Джумая, чрез подземно положен кабел с дължина около 220 м.
Водоснабдяването е предвидено да се осъществи от най-близкия съществуващ водопровод РЕ DN90 изграден в поземлен имот идентификатор 04279.129.66 с НТП За път от републиканската пътна мрежа по КККР на гр. Благоевград, чрез изграждане на нов водопровод до имота с дължина около 745 м. Отпадъчните води ще се заустват в предвидени за изграждане изгребни ями по една във всеки имот.
С проекта на ПУП-ИПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с ПУП-ИПЗ дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното, няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Имотът, предмет на плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.
Най-близо, на отстояние около 4200 м са разположени границите на защитена зона BG0002107 „Бобошево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-781/29.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите, (обн. в ДВ, бр.104/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера („за складова база за промишлени стоки, автокъща, автосервиз, магазин, кафе и жилищно строителство“) на заявеният план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Благоевград, в близост до настоящия план, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявения проект на „Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за застрояване (ИПЗ) за разделяне на поземлен имот с идентификатор 04279.131.3 на два нови имота с идентификатори 04279.131.14 и 04279.131.15 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с предназначение „за складова база за промишлени стоки, автокъща, автосервиз, магазин, кафе и жилищно строителство“ и един брой нов имот идентификатор 04279.131.16 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград с предназначение „за път за собствени нужди“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград