Съдържание

Посетители

В момента има 251  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №199/2023

Изх. №353(1)/06.02.2023 г.

Уведомление за „Бизнес план по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., предвиден за реализация в обхвата на поземлен имот с идентификатор поземлен имот с идентификатор 00014.162.14 в местността Падарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“

възложител: С. М.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №353/25.01.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченият бизнес план, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 2007г., посл. изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Бизнес планът по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., предвиден за реализация в обхвата на поземлен имот с идентификатор поземлен имот с идентификатор 00014.162.14 в местността Падарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация бизнес планът е разработен за земеделско стопанство на възложителя, с местонахождение както следва: поземлен имот с идентификатор 00014.162.14 в местността Падарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград (КККР на с. Абланица), с площ 3643 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „Нива“. В обхвата на имота е предвидено през текущата към датата на кандидатстване стопанска година (2023 г.) на площ от 700 кв. м да се отглеждат култивирани гъби – кладница на дървесни трупчета/пънчета.
В рамките на настоящия бизнес план се предвижда увеличаване на площта на отглежданите на култивирани гъби - кладница на дървесни трупчета/пънчета до достигане на площ от 1050 кв. м площи, в рамките на същия имот. За нуждите на стопанството се предвижда закупуване на метеорологична станция.
Предвижданията на бизнес плана в обхвата на поземлен имот с идентификатор 00014.162.14 в местността Падарката по КККР на с. Абланица, не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000220 „Долна Места” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №802 от 04.12.2007 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменено с решения на Министерски съвет №52 от 05.02.2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.§, №811 от 16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), №615 от 02.09.2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и №588 …от 2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр.67 от 2021 г.), на най-близко геодезично разстояние над 1100 м.
На този етап не се налични данни, че с предвижданията на бизнес плана в обхвата на поземлен имот с идентификатор 00014.162.14 в местността Падарката по КККР на с. Абланица се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с бизнес плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с бизнес плана дейности в обхвата на поземлен имот с 00014.162.14 в местността Падарката по КККР на с. Абланица, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящия бизнес план дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеният „Бизнес план по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., предвиден за реализация в обхвата на поземлен имот с идентификатор поземлен имот с идентификатор 00014.162.14 в местността Падарката по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаният бизнес план в обхвата на поземлен имот с идентификатор 00014.162.14 в местността Падарката по по КККР на с. Абланица и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград