Съдържание

Посетители

В момента има 271  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №183/2023

Изх. №5017(9)/03.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Укрепване и ремонт на преливник на Язовир Нова Ловча находящ се в поземлен имот с идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград с цел изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки (садкови съоръжения) в същия“

възложител: „АКВАРИЯ-М“ ООД

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №5017/30.11.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение и допълнителна информация и документация към него с Вх. №5017(4)/09.01.2023 г. и Вх. №5017(6)/23.01.2023 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Укрепване и ремонт на преливник на Язовир Нова Ловча находящ се в поземлен имот с идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград с цел изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки (садкови съоръжения) в същия“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
За инвестиционно предложение „Изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки (садкови съоръжения), монтирани на място (на вода) на потонна линия (пътека) в язовир Нова Ловча, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), в т. ч и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, приключила с Решение № БД-23-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от ОВОС на директора на РИОСВ-Благоевград.
Предмет на съгласуваното инвестиционното предложение е изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки (садкови съоръжения), монтирани на място (на вода) на понтонна линия (пътека) в язовир „Нова Ловча“.
Водите на язовира ще се използват за рибопроизводство и любителски риболов. На територията на рибовъдно стопанство „Нова Ловча“ - обект за аквакултури, ще се извършват два вида дейности:
• Производство на аквакултури в садкова инсталация.
• Свободно отглеждане на аквакултури за извършване на любителски платен риболов.
Язовир Нова Ловча се намира в поземлен имот с идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград и е собственост на Община Хаджидимово. Съгласно Договор за концесия за ползване от 27.11.2020 г., язовирът е предоставен за стопанисване на дружиството за период от 25 години, като предметът на концесията е следният: „Управление, ремонт и поддържане на язовирните стени и прилежащите към тях съоръжения в изправно техническо състояние, осъществяване на безопасната им експлоатация и извършване на дейностите: аквакултури, риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателни услуги и други дейности, разрешени от закона, върху язовири публична общинска собственост, както следва, като концесионерът се задължава на свой риск да управлява и поддържа обекта на концесията“.
Дружеството е и титуляр на разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 2/27.07.2022г., издадено от Община Хаджидимово, с цел на ползването: за аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, напояване, спортно-развлекателно услуги и други дейности, разрешени от закона.
С инвестиционно предложение се предвижда укрепване и ремонт на преливник на Язовир Нова Ловча, чрез изпълнение на следните работи/дейности:
- строително-монтажни работи, включващи мерки за укрепване и ремонт на преливник на язовир Нова Ловча, с цел подобряване производствените характеристики;
- закупуване на челен товарач с прикачен инвентар - за товарно- разтоварни работи, както и за поддържане на добри производствени характеристики на язовира почистване на наноси, отломки, тиня, растителност, предвид това че те водят до неблагоприятни последици за развитието на аквакултури в язовира.
Съгласно представената информация, част от планираните дейности включват: кофраж, стомано-бетонови бордстена на прилежащ скат, прагове; полагане на армиран бетон за основи, при напукани участъци, ремонт и заздравяване на напукани водоизпускатели; заскаляване и заустване на преливник в река/дере/; почистване около водоем от отлагания, храсти, паднали дървета и други; ремонт на площадки за отдих и навеси около водоема; ремонт на временни пътища и пътеки около водоема.
Всички останали параметри и характеристики на инвестиционно предложение, предмет на с Решение № БД-23-ПР/2022 г., остават непроменени.
Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Инвестиционно предложение попада в границите на следните защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000” по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): защитена зона BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-751/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 97/2008 г.) и защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
Така заявеното инвестиционно предложение не попада самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), не следва да се счита за изменение и разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон, което може да доведе до значително въздействие върху околната среда спрямо въздействието, което е оценено и разгледано в проведената процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и не подлежи та задължителна оценка въздействие върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С инвестиционното предложение не се възпрепятства изпълнението на поставените условия в Решение № БД-23-ПР/2022 г.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по реда и при условията чл. 12, ал. 2 и ал. 3 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо спрямо режима на дейностите на защитените зони BG0002078 „Славянка“ за опазване на дивите птици и BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен с горепосочените заповеди за обявяването им.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразени становища на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с Изх. №П-01-442(3)/03.02.2023 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград чрез системата за електронен обмен на документи и регистрирано съответно с Вх. №5017(8)/03.02.2023 г. на РИОСВ - Благоевград, копие от което прилагаме за съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности, с осъществяването им не се очаква натрупване и/или наслагване на допълнителни значителни по степен отрицателни въздействия спрямо оцененото въздействие върху защитените зони с Решение № БД-23-ПР/2022 г за преценяване на необходимостта от ОВОС, вкл. и поява на кумулативно въздействия със значителен отрицателен ефект върху типове природни местообитания, видове, включително и птици и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони, в съвкупност с реализирани, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, вкл. и такива със сходен характер в землището на селата Гайтаниново и Нова Ловча в община Хаджидимово, тъй като с реализацията им: не се засяга допълнителна площ от защитените зони; няма вероятност за натрупване и/или наслагване на въздействия водещи до влошаване качествата и/или унищожаване на важни за видовете, вкл. и птиците местообитания, до промени във видовия състав, числеността и структурата на популациите на опазваните в зоните видове; не се предполага вероятност за формиране на продължително значително безпокойство следствие шум и усилено антропогенно натоварване на видовете, вкл. и птици, предмет на опазване в защитените зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им; не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури; не се нарушава кохерентността между зоните; не се генерират антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното изменение на инвестиционно предложение „Укрепване и ремонт на преливник на Язовир Нова Ловча находящ се в поземлен имот с идентификатор 14341.27.3, местност Цикандилка, по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гайтаниново, община Хаджидимово, област Благоевград и поземлен имот с идентификатор 51860.8.161 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Нова Ловча, община Хаджидимово, област Благоевград с цел изграждане на ферма от плаващи мрежени клетки (садкови съоръжения) в същия“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становища с Изх. №П-01-442(3)/03.02.2023 г. на БДЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград