Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №181/2023

Изх. №338(1)/02.02.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.115.10 в местността Пончина моила по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“

възложител: А. А.

Във връзка с представеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №338/25.01.2023 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.115.10 в местността Пончина моила по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 02676.115.10 в местността Пончина моила по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско представлява земеделска земя с начин на трайно ползване „ливада“ и площ 6000 кв. м.
С инвестиционното предложение е предвидено в гореописания поземлен имот да се изградят два броя едноетажни селскостопанска постройки, всяка със застроена площ 80 кв. м. В едната от постройките е предвидено да се съхранява селскостопански инвентар и да се обособи помещение за съблекалня, а във втората ще се съхранява селскостопанска продукция За електроснабдяване на постройката е предвидено на покривите им да се монтират фотоволтаични панели с мощност 5 kW. Произведената електроенергия ще се съхранява в акумулаторни батерии и ще се преобразува чрез инвертор. Водоснабдяване на постройката не се предвижда. Транспортният достъп ще се осъществява по полски път, граничещ с имота.
За реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда промяна предназначението на имота, съобразено с приложено становище с Изх. №ПО-12-75/30.12.2022 г. на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Имотът е разположен в непосредствена близост със защитената територия Национален парк „Пирин“, обявен за Народен парк със Заповед №3074/08.11.1962 г. на КГГП (ДВ, бр. 43/1963 г.) и прекатегоризиран в национален парк със Заповед №РД-395/15.10.1999 г. на МОСВ (ДВ, бр. 44/2000 г.) и защитените зони BG0000209 „Пирин”, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.) за опазване на дивите птици, изменена и допълнена със Заповед № РД-284/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 45/2021 г.), с която се обявява и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, чийто граници се припокриват изцяло.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се нарушава кохерентността между зоните, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, включително и птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и помещение за обитаване в поземлен имот с идентификатор 02676.115.10 в местността Пончина моила по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград