Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №145/2023

Изх. №94(1)/26.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Благоустрояване на ул. „Панайот Хитов“, ул. „Хан Крум“ и района на зоопарка, граничещ с тях в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №94/09.01.2023 г. на РИОСВ - Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по - долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Благоустрояване на ул. „Панайот Хитов“, ул. „Хан Крум“ и района на зоопарка, граничещ с тях в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение е предвидено благоустрояване на ул. „Панайот Хитов“, ул. „Хан Крум” и района на зоопарка, граничещ с тях по части: „Пътна”, „Конструктивна“, „ВиК”, „Електрическа“, „Геодезия“, „Организация и безопасност на движението“, „Паркоустройство и благоустройство“, „ПУСО”, „ПБЗ“, „Пожарна безопасност”
Общата дължина на улиците, предмет на проектното предложение е 559.24 м за ул. „Панайот Хитов“ и 224.67 м за ул. „Хан Крум”
Широчината на пътното платно по ул. „Панайот Хитов“ е променлива, като преобладава габарит 5.00/5.50 м. Улицата завършва с обръщателна площадка с размери 12.00/8.30 м. Широчината на пътното платно по ул. „Хан Крум” е променлива, като преобладава габарит 4.00 м.
С инвестиционното предложение е предвидено да се извършат следните строително-ремонтни дейности: изграждане на тротоари по дължината па ул. „Панайот Хитов“ с широчина от 1.25/1.50 и полагане на покритие от унипаве двойно Т 16/20/6 см; изграждане на улични оттоци за събиране на дъждовната вода; подмяна на тръбите на водопроводната мрежа с тръби HDPE (Ф250-Ф315/PN10), на канализационната мрежа с тръби РУС с диаметри до PVC Ф250-Ф315 SN8; подмяна на всички водопроводни и канализационни отклонения; изграждане на надземни пожарни хидранти и изграждане на 7 броя ъглови стоманобетонни подпорни стени.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най - близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние над 4299 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се нарушава кохерентността между зоните, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, включително и птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Благоустрояване на ул. „Панайот Хитов“, ул. „Хан Крум“ и района на зоопарка, граничещ с тях в гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ - Благоевград