Съдържание

Посетители

В момента има 194  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №144/2023

Изх. №5076(3)/26.01.2023 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 20910.8.14, местност Под кръста по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“

възложител: И. М.

Във връзка с представеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №5076/02.12.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение и допълнителна информация с Вх. №5076(2)/09.01.2023 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 20910.8.14, местност Под кръста по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документацията към него поземлен имот с идентификатор 20910.8.14, местност Под кръста по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград (КККР на с. Зорница) е с площ 4994 кв. м и представлява земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“.
С инвестиционното предложение е предвидено в обхвата на имот да се изгради сграда на един етаж и застроена площ 400 кв. м, предназначена за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар.
Електрозахранването е предвидено да се осъществи от електроразпределителната мрежа в района. Ще бъде изграден трансформаторен пост в имота и кабелна линия от трафопоста до съществуващ стълб на ВЕЛ 20 кV „Рожен от п/ст. Сандански, съгласно Становище с изх. №1204813267/24.10.2022 г. на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД.
Предвижда се водоснабдяването да се осигури от водопроводната мрежа на с. Зорница, от съществуващ уличен водопровод от етернитови тръби 100, чрез изграждане на външен водопровод до имота. Формираните битови отпадъчни води е предвидено да се заустват в предвидена за изграждане изгребна яма в имота.
Настоящето инвестиционното предложение ще бъде реализирано по реда на Наредба №19/25.10.2012 г. за строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, за което е издадено Становище с изх. №ПО-12-59/21.09.2022 г. на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001028 „Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние около 452 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се нарушава кохерентността между зоните, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, включително и птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на едноетажна селскостопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 20910.8.14, местност Под кръста по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зорница, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград