Съдържание

Посетители

В момента има 313  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1504/2022

Изх. №4073(3)/25.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена на км 1+800 на пътя Разлог-Годлево, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №4073/28.09.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение Изграждане на подпорна стена на км 1+800 на пътя Разлог-Годлево, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на стоманобетонна подпорна стена в участъка на км 1+800 на пътя за с. Годлево. На място има съществуващ път с еднакъв по височина откос, като на дължина L = 20 м откоса е нарушен и подкопан откъм речното корито и отгоре от дъждовните води от пътното платно. Най-голямата височина на нарушения откос е Н = 5.28 м. Съществуващия откос в участъка е видимо нарушен и има вероятност от пропадане на откоса и пътното платно в участъка. Под действие на атмосферните условия и от високи води в реката откоса и пътя са застрашени от срутване.
Ситуацията и конструкцията на стената са съобразени с топографската даденост и разположението на основите на стената в сервитута на откоса на реката и на пътя за с. Годлево. Подборната стена се предвижда да бъде с обща дължина L = 25 м и височина Н = 4.5 м, за да се укрепи откоса до ниво Н = 0,73 м под нивото на пътя за с. Годлево.
Проектираната корекционна стена е тип тежка гравитационна стена с наклон 6:1 към откоса на пътя за повишаване на статическата сигурност на стената. Фундамента на стената е в границата на сервитута на откоса на пътя и речното корито. Стената е разделена на 2 участъка с работна фуги 1 см и през фундамента. През 5.0 м на един ред на фундамента на стената се предвиждат барбакани ф 50 мм за пропускане на дренираните дъждовни води от улицата и откоса зад стената. Обратният насип зад стената се предвижда с баластра от изкопа с ръчно трамбоване до височина Н = 40 см на пластове.
Напречните профили на стената са със следните размери:
- Широчината на основата и височината на стената са постоянни – В = 1.6 м. и Н = 4.5 м;
- На ниво цокъл стената има 2 стъпки с широчина В = 40 см към откоса и В = 60 см към реката;
- Короната на стената е с широчина В = 0.4 м, а дебелината при цокълната фуга е В = 60 см.
Местоположението на основата на подпорната стена е на място с координати, в координатна система БСГ 2005 година, както следва:
№ X Y
1 4643296.330 332873.027
2 4643297.441 332871.572
3 4643316.994 332886.980
4 4643315.982 332888.459
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.) и защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.), на най-близко геодезично разстояние над 4500 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че така заявеното инвестиционно предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БД ЗБР) с Изх. №П-01-359(1)/23.11.2022 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград с Вх. №4073(2)/23.11.2021 г., копие от което прилагаме за съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, включително и птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена на км 1+800 на пътя Разлог-Годлево, община Разлог, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с Изх. №П-01-359(1)/23.11.2021 г. на БД ЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград