Съдържание

Посетители

В момента има 93  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1464/2022

Изх. №4570(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на въздушно електропроводно отклонение - ниско напрежение, изпълнено с кабел НН тип ВЛУП за външно електрозахранване на обект: „Едноетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57830.17.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“

възложител: „ЕРМ ЗАПАД“ АД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. № 4570/28.10.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на въздушно електропроводно отклонение - ниско напрежение, изпълнено с кабел НН тип ВЛУП за външно електрозахранване на обект: „Едноетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57830.17.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Поземлен имот с идентификатор 57830.17.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ с площ 900 м2.
За инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда“ в имот с идентификатор 57830.17.21, директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с Решение №03-ОС/2020 г. за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие. Съгласно същото, присъединяването на обекта към електрическата мрежа е възможно да се извърши към МТП Пороминово 1.
С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на въздушно електропроводно отклонение - ниско напрежение, изпълнено с кабел НН тип ВЛУП за външно електрозахранване на обект: „Едноетажна жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 57830.17.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново.
Съгласно условията за присъединяване, посочени в договора за присъединяване към електроразпределителната мрежа, обекта ще се присъедини с кабел НН тип ВЛУП 3х50+54,6 от стълб № 7, клон „В”, Мр НН на МТП „Пороминово 1”.
Предвидено е за електрозахранване на обекта да се монтира кабел НН тип ВЛУП, като за целта ще се подменят съществуващите стълбове от мрежа НН на клон „В“ от съществуващ стълб №7 до стълб с условен №7-12. На стълб №7-12 ще се монтира ГЕТ тип 1 П. На новите стълбове ще се презакачи съществуващата мрежа НН и ще се монтира нов кабел ВЛУП, като всички стълбове ще се заземят. Дължина на кабелното трасе е 402 м, а на кабела 430 м. Трасето на кабела засяга поземлени имоти с идентификатори 57830.888.9901 с НТП: „ За друг вид застрояване“ и 5783.17.22 с НТП „пасище“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Същото попада в границите на защитена зона по Закона за биологичното разнообразие - BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-770/28.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 102/2008 г.). Със Заповед № РД-363/28.05.2015 г. на министъра на околната среда и водите (Дв, бр. 45/2015 г.) е утвърден План за управление на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици.
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0002099 „Кочериново” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й, и с плана за управлението.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в границите на защитена зона) и характера (Изграждане на въздушно електропроводно отклонение с кабел НН тип ВЛУП за външно електрозахранване на жилищна сграда, чрез подмяна на съществуващи стълбове с нови) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002099 „Кочериново”, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Пороминово в близост до настоящето ИП, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на въздушно електропроводно отклонение - ниско напрежение, изпълнено с кабел НН тип ВЛУП за външно електрозахранване на обект: „Едноетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 57830.17.21 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Пороминово, община Кочериново, област Кюстендил“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград