Съдържание

Посетители

В момента има 281  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1462/2022

Изх. №4491(1)/18.11.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 87338.581.227 и 87338.581.228, местност Стофричене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Г. Г.

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №4491/25.10.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлени имоти с идентификатори 87338.581.227 и 87338.581.228, местност Стофричене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Предмет на настоящата горскостопанска програма са следните поземлени имоти по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград (КККР на гр. Якоруда), с обща площ 1.7089 ха:
 поземлен имот с идентификатор 87338.581.227 с площ 13496 кв. м (1.3496 ха), трайно предназначение на територията „Горска“, начин на трайно ползване (НТП) „Друг вид дървопроизводителна гора“, съгласно приложената скица;
 поземлен имот с идентификатор 87338.581.228 с площ 3593 кв. м (0.3593 ха), трайно предназначение на територията „Горска“, начин на трайно ползване (НТП) „Друг вид дървопроизводителна гора“, съгласно приложената скица.

В горско административно отношение имотите попадат в обхвата на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда“ към ДП „Югозападно държавно предприятие“. Съгласно извършена инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда“ с данни по ГСП от 2015 г., в поземления имот попада отдел, подотдел 200 „о“.
Съобразно представената информация и документация насаждението в имота е със следните характеристики: иглолистна гора с изкуствен произход, неравномерен строеж и Средно състояние. Отнесено е към стопански клас „Бялборов средно и нискобонитетен“. Наличен е дървостой със състав бял бор 10 на възраст 70 години с изкуствен произход, с пълнота 0.8, височина 22 м, диаметър 17 см, бонитет 3-ти. Наличен е подраст със състав бял бор 5, зимен дъб 2, габър 2, бук 1, със семенен произход, на възраст 10 години, пълнота 0.5, с височина 2 м.
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия в поземлени имоти с идентификатори 87338.581.227 и 87338.581.228, местност Стофричене по КККР на гр. Якоруда: предвидено е да бъде изведена отгледна сеч – пробирка в гъсти групи с интензивност 10%.
С горскостопанската програма не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия, както и изграждане на временни извозни пътища.
Горскостопанската програма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най близо са разположени защитените зони BG0000636 „Ниска Рила” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №177/03.04.2019 г. на Министерски съвет (ДВ. бр. 29/2019 г.) и защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.), на най-близко геодезично разстояние от над 4900 м.
С горскостопанската програма не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с горскостопанската програма дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, без да се създава предпоставка за фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се нарушава кохерентността между зоните, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, включително и птици, предмет на опазване в най-близо разположените защитени зони и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията на предвидените с настоящата горскостопанска програма дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявената „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 87338.581.227 и 87338.581.228, местност Стофричене по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград