Съдържание

Посетители

В момента има 109  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1456/2022

Изх. №4668(5)/15.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пелетен котел за отопление на оранжерия за зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 59077.61.62, местност Гьоло-оризарнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. Ф.

Във връзка представеното от Вас уведомление с Вх. №4668/04.11.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007г., последващи изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване и монтиране на пелетен котел за отопление на оранжерия за зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 59077.61.62, местност Гьоло-оризарнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Настоящето инвестиционно предложение е предвидено да бъде реализирано в обхвата на поземлен имот с идентификатор 59077.61.62 в местност Гьоло-оризарнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград с площ 1.950 дка, трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин на трайно ползване „Нива“. На територията на имота има изградени полиетиленови оранжерии на метална конструкция с обща площ 0.8 дка, в които се отглеждат сезонно зеленчуци (домати, краставици и др.).
С инвестиционното предложение се предвижда за отопление на оранжериите закупуване и монтаж на котел на биомаса (екопелети) с топлинна мощност до 1 MW с отворен разширителен съд и стоманен комин с външен диаметър 630 мм и височина до 10 м.
За нуждите на оранжериите в имота се предвижда закупуване и монтаж на система за електронно управление на микроклимата, прецизно дигитално напояване, торене, растителна защита за производство на зеленчуци.
В оранжерията се отглеждат почвено домати, краставици и маруля, като се редуват съгласно сезона за отглеждане на съответната култура. Капацитета на оранжериите предвижда, след преобразуването им в отопляеми, от 0,8 дка площ да бъдат добивани до 2,5 тона краставици, до 2,5 тона домати и до 0,80 тона маруля. За торене на отглежданите зеленчуци ще се ползват фосфорни и калиеви торове, както и оборска тор. За растителна защита от болести и вредители ще се ползват препарати за растителна защита, които ще са в зависимост от болестите и вредителите и вида на отглежданите зеленчуци.
Торовете и препаратите за растителна защита ще се закупуват съобразно необходимостта на същите за деня и не се предвижда съхранението им на територията на площадката.
За напояване на насажденията се предвижда надземна капкова система, състояща се от резервоар за вода, помпен агрегат, филтърен възел (мрежов), термосмесителен възел, водопреносна мрежа, състояща се от тръби, фитинги и LDPE и HDPE капкови маркучи, разположени на височина до 0,20 м от повърхността (окачени на тел от покривната конструкция).
Необходимите водни количества за напояване на земеделските култури ще се осигурят от „Напоителни системи“ ЕАД, клон „Струма-Места“, съгласно Договор за доставка на вода за напояване №АСД-01-02АСД-01-02967302/29.09.2021 г.
В близост до имота няма изградени водопроводна и канализационна система. За нуждите на работниците ще бъде осигурявана вода с диспенсъри и поставена химическа тоалетна.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние над 159 м.
Във връзка с гореизложеното, така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че горецитираният проект на ПУП-ПП е допустим с Плана на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в писмено становище с Изх. №П-01-404(1)/15.11.2022 г., на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БД ЗБР), постъпило в РИОСВ – Благоевград с Вх. №4668(4)/15.11.2022 г., копие от което прилагаме за сведение и съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се нарушава кохерентността между зоните, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на пелетен котел за отопление на оранжерия за зеленчуци в поземлен имот с идентификатор 59077.61.62, местност Гьоло-оризарнико по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: Копие на становище с Изх. №П-01-404(1)/15.11.2022 г. на БД ЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград