Съдържание

Посетители

В момента има 119  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1455/2022

Изх. №4609(1)/15.11.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Енергийна ефективност в сградите на кметство с. Бачево и кметство с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА РАЗЛОГ

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №4609/01.11.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Енергийна ефективност в сградите на кметство с. Бачево и кметство с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената с уведомлението информация и документацията към него:
1. Сградата на кметство с. Бачево, община Разлог е разположено в поземлен имот с идентификатор 02960.501.374 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Бачево, община Разлог, представляващ урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за друг обществен обект, комплекс“ и площ 1690 м2. Сградата представлява двуетажна административна, делова сграда със застроена площ 218 м2.
2. Сградата на кметство с. Горно Драглище, община Разлог е разположено в поземлен имот с идентификатор 16754.501.314 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Горно Драглище, община Разлог, представляващ урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за административна сграда, комплекс“ и площ 3505 м2. Сградата представлява двуетажна административна, делова сграда със застроена площ 254 м2.
С инвестиционното предложение са предвидени следните строително - монтажни дейности: полагане на топлоизолация на външните стени на сградите; подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет или алуминий; топлоизолиране на покривите на сградите; топлоизолация на подовете на сградите; за покриване на енергийните нужди на сградите е предвидено изграждане на термопомпени агрегати (въздух/въздух), работещи на директно изпарение; доставка и монтаж на панели за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници с мощност 26.4 kWp за кметство с. Бачево и 27 kWp за кметство с. Горно Драглище, като произведената електроенергия няма да се продава.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на разстояние от 2070 м е разположена границата на защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (енергийна ефективност в сградите на кметство) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Бачево и с .Горно Драглище в близост до границите на защитените зони, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Енергийна ефективност в сградите на кметство с. Бачево и кметство с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград