Съдържание

Посетители

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1451/2022

Изх. №4592(1)/15.11.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 57176.61.7 в местността Базеника по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград от „нива“ за „къщи за гости“

възложител: С. Г.

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №4592/31.10.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 57176.61.7 в местността Базеника по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград от „нива“ за „къщи за гости“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 57176.61.7 в местността Базеника по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански е земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ и площ 3076 м2.
Горепосоченият ПУП - ПЗ е разрешен за изработване с Решение № 221/29.09.2022 г. на Общински съвет Сандански. Съгласно същото произтичащото с ПУП - ПЗ инвестиционно предложение е допустимо спрямо предвижданията на заданието за изработване на ОУП на община Сандански, прието с решение на общински съвет.
С проекта на ПУП - ПЗ се предвижда промяна предназначението на горепосочения имот от „нива“ за „къщи за гости“ при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: устройствена зона „Жм“; височина на застрояване - до 10 м; плътност на застрояване (Пзастр.) - 50 %; минимална озеленена площ (Позел.) - 40 %; интензивност на застрояване (Кинт.) - 1.2.
Предвидено е след промяна предназначението на имота в него да бъдат изградени две или три къщи за гости със застроена площ 120 - 150 м2 за всяка една от тях. Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи чрез изграждане на водопроводно отклонение до съществуващ уличен водопровод преминаващ през поземлен имот с идентификатор 57176.62.191 с начин на трайно ползване „За местен път“. Образуваните отпадъчни води ще бъдат отвеждани към канализационната мрежа на гр. Сандански чрез изграждане на канализационно отклонение посредством ревизионна шахта или ревизионен отвор.. Електрозахранването е предвидено чрез присъединяване към ВЕЛ 20 kV „Рожен“ от п/ст „Сандански“ чрез полагане на подземен кабел с дължина 8 м. Транспортният достъп ще се осъществява по селскостопански път, граничещ с имота.
С проекта за ПУП - ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Настоящият проект на ПУП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо, на разстояние от 2170 м е разположена защитена BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/13.04.2010 г.), изменена със Заповед №РД-567/28.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/12.07.2022 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера на заявения план (промяна предназначението на поземлен имот от нива за къщи за гости) при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището с. Поленица в близост до границите на защитената зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявения „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 57176.61.7 в местността Базеника по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Поленица, община Сандански, област Благоевград от „нива“ за „къщи за гости“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград