Съдържание

Посетители

В момента има 140  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1230/2022

Изх. №3283(5)/28.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в имот с идентификатор 02693.501.408 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, рекреационни съоръжения в имот с идентификатор 02693.501.409 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водопровод за минерална вода от Сондаж №7 до имотите“

възложител: В. В.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3283/26.07.2022 г. и внесена допълнителна информация с вх.№ 3283(1)15.08.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в имот с идентификатор 02693.501.408 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, рекреационни съоръжения в имот с идентификатор 02693.501.409 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водопровод за минерална вода от Сондаж №7 до имотите“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация с инвестиционното предложение е предвидено изграждане на къща за гости със застроена площ от 475 кв. м и капацитет 17 души в имот с идентификатор 02693.501.408 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, представляващ урбанизирана територия с площ от 1785 кв. м и начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди. В имот с идентификатор 02693.501.409 по КККР на с. Баня, община Разлог, представляващ урбанизирана територия с площ от 570 кв. м и начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, е предвидено изграждане на външен басейн с обем 112,5 м3, външно топило с хидромасажни струи, душове.
За захранване на рекреационните съоръжения се предвижда изграждане на водопровод за минерална вода от Сондаж №7 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ до имоти с идентификатори 02693.501.408 и 02693.501.409 по КККР на с. Баня, общ. Разлог, обл. Благоевград. Необходимите водни обеми за водовземане са със следните експлоатационни параметри: проектен дебит – до 0,050 л/с, разпределение на водното количество: денонощно водно количество до 43,56 м3 за 365 дни; годишно водно количество: до 15900,72 м3.
Обектът ще бъде захранен електроенергия от електроразпределителната мрежа на с. Баня, водоснабдяването ще се осъществи посредством водопроводно отклонение от съществуващ улучен водопровод PVC Ф160, разположен в прилежащата на имота улица. Отпадъчните води ще бъдат зауствани в съществуващ канализационен клон Ф400.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения №1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на разстояние от 2170 м е разположена границата на защитена зона BG0002076 „Места“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 51/2010 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) и условията, описани в становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР, заведено с вх. №3283(4)/27.09.2022 г. на РИОСВ - Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (авторемонтна работилница) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Сандански в близост до настоящото ИП, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на къща за гости в имот с идентификатор 02693.501.408 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград, рекреационни съоръжения в имот с идентификатор 02693.501.409 по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Баня, община Разлог, област Благоевград и водопровод за минерална вода от Сондаж №7 до имотите“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-290(1)/27.09.2022 г. на директора на БДЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград