Съдържание

Посетители

В момента има 303  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1228/2022

Изх. №2959(9)/28.09.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Авторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 65334.4.32 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

възложител: Р. М.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №2959/05.07.2022 г. и внесена допълнителна информация с вх.№2959(2)/19.07.2022 г.. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение „Авторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 65334.4.32 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 65334.4.32, местност Могилата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград (КККР на гр. Сандански) е с площ 1699 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „нива“.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда в имота да се изгради едноетажна сграда с площ 300-350 кв. м, която ще бъде за автосервиз. Автосервизът ще има клетки за ремонт на автомобили, смяна на гуми и смяна на масла.
Електрозахранването ще се осъществи от съществуващ ел. провод, преминаващ през имота и ще се осъществи изцяло в границите на имота.
Водоснабдяването на имота ще се осъществи от предвиден за изграждане сондажен кладенец в имота с прогнозна дълбочина до 8 м. Отпадъчните води ще се заустват в предвидена за изграждане изгребна яма.
Достъпът се осъществява по път граничещ с имота.
Така заявеното инвестиционното предложение не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно ЗООС.
Инвестиционното предложение не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие. Най-близо, на разстояние от 1100 м е разположена границата на защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 28/13.04.2010 г.), изменена със Заповед №РД-567/28.06.2022 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/12.07.2022 г.).
При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите (ЗВ) и условията, описани в становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ на БДЗБР, заведено с вх. №2959(8)/21.09.2022 г. на РИОСВ - Благоевград.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитена зона) и характера (авторемонтна работилница) на заявеното ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони от мрежата Натура 2000, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на гр. Сандански в близост до настоящото ИП, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Авторемонтна работилница в поземлен имот с идентификатор 65334.4.32 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо/становище се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо/становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.
Приложение: писмо с изх. №П-01-257(3)/21.09.2022 г. на директора на БДЗБР.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград