Съдържание

Посетители

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1225/2022

Изх. №3619(3)/27.09.2022 г.

Уведомление за изменение на „Подробен устройствен план /ПУП/ - плана за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 22068.8.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Градешница, общ. Кресна, с начин на трайно ползване „пасище” за приобщаване към имот с идентификатор 22068.8.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Градешница, община Кресна с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект” и образуване на нов имот с идентификатор 22068.8.64 с предназначение „за работилница за преработка на мрамор”

възложител: „ГРЪЦКИ МРАМОР“ ЕООД

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №3619/22.08.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираният план, и на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - плана за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 22068.8.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Градешница, общ. Кресна, с начин на трайно ползване „пасище” за приобщаване към имот с идентификатор 22068.8.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Градешница, община Кресна с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект” и образуване на нов имот с идентификатор 22068.8.64 с предназначение „за работилница за преработка на мрамор”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 22068.8.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Градешница, община Кресна (КККР на с. Долна Градешница) е с площ 15184 кв. м и с променено предназначение „Работилница за преработка на мрамор“. В имота има изградени сгради, в които се извършва дейност по преработка на мрамор.
Поземлен имот с идентификатор 22068.8.55 по КККР на с. Долна Градешница е с площ 1414 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „пасище” и е съседен на гореописания. Съгласно предвижданията на предварителния проект на ОУП на община Кресна, имотът попада в „Смесена многофункционална зона - СМФ“.
Основата цел на проекта на ПУП - ПЗ е обединяване на поземлени имоти с идентификатори 22068.8.63 и 22068.8.55 и образуване на нов имот с проектен идентификатор 22068.8.64 по КККР на с. Долна Градешница с предназначение „за работилница за преработка на мрамор“.
Не се предвижда изграждане на нови сгради и съоръжения. С обединението на имотите се предвижда разширяване на площта за съхранение на суров материал и на вече готова продукция.
С проекта на ПУП - ПЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното за проекта на ПУП - ПЗ няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Плана не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
В близост, на разстояние 6 м са разположени границите на защитена зона BG0002003 „Кресна” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 748/24.10.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 97/2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (извън границите на защитени зони от мрежата Натура 2000) и характера (план за обединяване на имоти с предназначение „за работилница за преработка на мрамор) на заявеният план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Долна Градешница, в близост до настоящия план, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното изменение на “Подробен устройствен план /ПУП/ - плана за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на имот с идентификатор 22068.8.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Градешница, общ. Кресна, с начин на трайно ползване „пасище” за приобщаване към имот с идентификатор 22068.8.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Долна Градешница, община Кресна с начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект” и образуване на нов имот с идентификатор 22068.8.64 с предназначение „за работилница за преработка на мрамор” е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград