Съдържание

Посетители

В момента има 168  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1013/2022

Изх. №2901(3)/11.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец „Тк-1“ в поземлен имот с идентификатор 81791.74.24, местност Ленището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чуричени, община Петрич, област Благоевград“

възложител: М. А.

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №2901/29.06.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец „Тк-1“ в поземлен имот с идентификатор 81791.74.24, местност Ленището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чуричени, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация поземлен имот с идентификатор 81791.74.24, местност Ленището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чуричени, община Петрич, област Благоевград е с площ 35588 кв. м, трайно предназначение на територията „Замеделска“, начин на трайно ползване „Друг вид трайно насаждение“.
В имота са създадени трайни насаждения от череши, за напояването на които се експлоатира съществуващ тръбен кладенец посредством надземно монтиране капково напояване. Земеделските култури се поливат сезонно в периода от 01.03 до 30.09 - средно за 214 дни. Необходимите водни количества са в размер на 0,216 л/сек. (6 825 м3/годишно).
Водовземно съоръжение - тръбен краденц „Тк-1“ е изградено в имота през 2008 г. на място с координати N41°26'50.14747" и Е23°09'34.89570". Същото е вписано под № 1151/15.04.2022 г. в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели на Баейнова дирекция „Западнобеломорски район“ по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, съгласно писмо изх. № РР-04-378/16.12.2021 г.
С настоящето инвестиционно предложение не се предвижда изграждане на нови обекти и/или съоръжения, вкл. разширяване на такива. Инвестиционното предложение е във връзка с провеждане на процедура по реда на Закона за водите, за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел използване за стопански цели.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000224 „Огражден - Малешево” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-310/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние около 673 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не следва да се счита и за изменение и разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т 2 от ЗООС, тъй като съгласно становище на Басейнова дирекция „Запднобеломорски район“ с изх. № П-01-216(1)/01.08.2022 г.: водовземането ще окаже натиск върху подземно водно тяло „Пукнатинни води във Влахино-огражденско-малешевско-осоговски метаморфити“ с код BG4G001PtPz125, оценено в добро състояние по химичен и количествен статуси; в резултат от реализирането на инвестционното предложение не се очаква да бъдат засегнати нито един критерий за определените за добро количествено и добро химично състояние на подземното водно тяло, и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), 5както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Извършената проверка за допустимост на основание чл. 2, ал. 2, по смисъла на чл. 12, ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо с утвърдените План на управление на речните басейни на „Западнобеломорски район“ за басейново управление (ПУРБ на ЗБР (2016 – 2021 г.) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) на ЗБР (2016 – 2021 г.) при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в изразено становище на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” (БДЗБР) с Изх. №П-01-216(1)/01.08.2022 г., постъпило в РИОСВ – Благоевград с Вх. №2901(2)/01.08.2022 г., копие от което прилагаме за съобразяване.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете птици, предмет на опазване в непосредствено разположената защитена зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец „Тк-1“ в поземлен имот с идентификатор 81791.74.24, местност Ленището по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чуричени, община Петрич, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.
Приложение: 1. Копие на становище с Изх. №П-01-216(1)/01.08.2022 г. на БДЗБР.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 283/03.08.2022 г.
на Директора на РИОСВ – Благоевград/