Съдържание

Посетители

В момента има 734  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1012/2022

Изх. №3486(1)/10.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на канализация на ул. „Паисий Хилендарски“, кв. „Ораново“, гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА СИМИТЛИ

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3486/10.08.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Изграждане на канализация на ул. „Паисий Хилендарски“, кв. „Ораново“, гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на битова канализация с диаметър DN 315 и дължина L = 87 м по ул. „Паисий Хилендарски“ в квартал „Ораново“ на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград. Канализацията е предвидено да се изпълни изцяло с полипропиленови тръби 315 мм. По канализационната мрежа е предвидено да се изградят ревизионни шахти, които ще бъдат стоманенобетонни с монолитни дъна и пръстени от сглобяеми бетонови елементи. Тръбите е предвидено да се полагат в предварително подготвена траншея върху 15 см пясъчна подложка на дълбочина 3.70 – 5.00 м. Предвидено е да бъда изградени и сградни канализационни отклонения към всеки един от имотите. Всички отклонения ще бъдат с диаметър 160 полипропилен или дебелостенно РVС. Новоизградената за изграждане канализационна мрежа ще се свърже със съществуващите клонове на ул. „Руен“ и ул. „Димитър Ацев“. След полагане на тръбите се предвижда асфалтиране на уличната мрежа.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние около 3770 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете птици, предмет на опазване в непосредствено разположената защитена зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. Във тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на канализация на ул. „Паисий Хилендарски“, кв. „Ораново“, гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 283/03.08.2022 г.
на Директора на РИОСВ – Благоевград/