Съдържание

Посетители

В момента има 429  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №999/2022

Изх. №3221(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на хладилни камери и хладилно оборудване за нуждите на оранжерии за зеленчуци, изградени в поземлен имот с идентификатор 56126.169.25, местност Карачали по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

възложител: К. У.

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3221/21.07.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „Закупуване и монтиране на хладилни камери и хладилно оборудване за нуждите на оранжерии за зеленчуци, изградени в поземлен имот с идентификатор 56126.169.25, местност Карачали по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация настоящето инвестиционно предложение е предвидено да бъде реализирано в поземлен имот с идентификатор 56126.169.25, местност Карачали по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград, с площ 20986 кв. м, трайно предназначение на територията „Земеделска“ с начин на трайно ползване „Нива“.
За инвестиционното предложение „Закупуване и монтиране на котел на пелети и система за капково напояване за нуждите на оранжерии за зеленчуци, изградени в поземлен имот с идентификатор 56126.169.25, местност Карачали по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ е проведено производство по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, приключило с писмо с Изх. №3204(6)/16.11.2021 г. на РИОСВ – Благоевград.
С настоящето инвестиционно предложение е предвидено за нуждите на оранжериите в имота да бъдат закупени хладилна камера и хладилно оборудване. Предвидено е хладилната инсталация да съдържа флуорсъдържащ парников газ R 449А около 10 кг. Същата ще бъде разположена в съществуващия в югоизточната част на имота селскостопански навес.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо са разположени защитените зони BG0000167 „Беласица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-266/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 43/2021 г.) и BG0001023 „Рупите - Струмешница” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-349/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на геодезично разстояние над 1500 м.
Така заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, включително и птици, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете птици, предмет на опазване в непосредствено разположената защитена зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „Закупуване и монтиране на хладилни камери и хладилно оборудване за нуждите на оранжерии за зеленчуци, изградени в поземлен имот с идентификатор 56126.169.25, местност Карачали по одобрените кадастрална карата и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 283/03.08.2022 г.
на Директора на РИОСВ – Благоевград/