Съдържание

Посетители

В момента има 1795  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №997/2022

Изх. №3205(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „БКТП 1х400kVА, 20/0.4 kV“ и „Кабелна линия 20 kV“ с цел външно ел. захранване на обект „Предприятие за производство на оптични кабели“ в УПИ ХХ-1437, кв. 14 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

възложител: „ОПТИКОМ“ ООД

Във връзка с представеното от упълномощеното от Вас лице уведомление с Вх. №3205/20.07.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горепосоченото инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., последно изм. и доп. ДВ, бр. 106 от 15.12.2021 г.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомявам следното:
Инвестиционното предложение „БКТП 1х400kVА, 20/0.4 kV“ и „Кабелна линия 20 kV“ с цел външно ел. захранване на обект „Предприятие за производство на оптични кабели“ в УПИ ХХ-1437, кв. 14 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация настоящето инвестиционно предложение е предвидено да бъде реализирано във връзка с обект „Предприятие за производство на оптични кабели“ в УПИ ХХ-1437, кв. 14 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград. От главния архитект на Община Симитли е издадено Разрешение за строеж №56/04.12.2018 г.
С настоящето инвестиционно предложение се предвижда изграждане на външно ел. на обекта. За целта е предвидено да бъде монтиран бетонов комплексен трансформаторен пост (БКТП) с капацитет 400kVА в обхвата имота, който ще бъде захранен посредством предвидена за изграждане кабелна линия 20 kV с дължина 6м от съществуващ КТП „ЛОТ-2“.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.), на най-близко геодезично разстояние над 3100 м.
Така заявеното инвестиционно предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на регламентираните с глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда и екологична оценка.
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че с осъществяването им не се засягат пряко защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се създават предпоставки за фрагментация, увреждане и трансформация на типове природни местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се променя структурата и видовия състав на местообитания, не се създава предпоставка за трайна и непреодолима преграда възпрепятстваща свободното придвижване на видовете или за изолиране на отделни полигони от местообитания на видове, както и за прекъсване на типични за местообитанията структури, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящето инвестиционно предложение дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение „БКТП 1х400kVА, 20/0.4 kV“ и „Кабелна линия 20 kV“ с цел външно ел. захранване на обект „Предприятие за производство на оптични кабели“ в УПИ ХХ-1437, кв. 14 по плана на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 283/03.08.2022 г.
на Директора на РИОСВ – Благоевград/