Съдържание

Посетители

В момента има 396  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №995/2022

Изх. №3189(1)/05.08.2022 г.

Уведомление за „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.703.67, местност Мразеница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИТЕ НА Е. Ч.

Във връзка с представеното от Вас уведомление с Вх. №3189/20.07.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната горскостопанска програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп.), Ви уведомяваме за следното:
Горскостопанската програма за поземлен имот с идентификатор 61813.703.67, местност Мразеница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на настоящата горскостопанска програма е поземлен имот с идентификатор 61813.703.67, местност Мразеница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград (КККР на гр. Разлог) с площ 16005 кв. м (1.6005 ха), трайно предназначение на територията „Горска“, начин на трайно ползване (НТП) „Широколистна гора“.
В горско административно отношение имотът попадат в обхвата на ТП „Държавно горско стопанство Разлог“ към ДП „Югозападно държавно предприятие“. Съгласно извършена инвентаризация на горите на ТП „Държавно горско стопанство Разлог“ през 2011-2012 г. в поземления имот попада отдел, подотдел 195 „г“.
Съобразно представената информация и документация насаждението в имота е със следните характеристики: състав – бук 10 с издънков произход, единично бял бор и бреза, която е залесена и е на групи; възраст – 70 год.; пълнота – 0.6; ср. височина – 12 м; ср. диаметър – 14 см; бонитет – 4. Наличен е и бук 10 със семенен произход, на възраст 20 години, пълнота 0.4 и височина 3.5 м. Дървостоят в границите на имота е с неравномерен строеж и средно състояние.
С горскостопанската програма се предвижда за период от 10 години да се изпълнят следните горскостопански мероприятия в поземлен имот с идентификатор 61813.703.67, местност Мразеница по КККР на гр. Разлог: предвидено да бъде изведена отгледна сеч – пробирка с интензивност 20%.
С горскостопанската програма не се предвиждат възобновителни, противопожарни и ловностопански мероприятия, както и изграждане на временни извозни пътища.
Горскостопанската програма не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002129 „Рила буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-229/11.03.2020 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 24/2020 г.), на най-близко геодезично разстояние около 1300 м.
С горскостопанската програма не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения, които попадат в позиции на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема, характера и времетраенето на предвидените с горскостопанската програма дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, без да се създава предпоставка за фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, не се създава предпоставка за генериране на шум, вибрации, визуални въздействия и оптични емисии, което да доведе до прогонването на видовете, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона и което ще е свързано с дългосрочното намаляване на популациите им, реализацията им не е свързана с генериране на антропогенни вещества и процеси, както и отпадъци, които могат да доведат до отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитените зони, при реализацията и експлоатацията на предвидените с настоящия план дейности няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявената „Горскостопанска програма за поземлен имот с идентификатор 61813.703.67, местност Мразеница по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася само за заявените параметри и предвиждания на гореописаната горскостопанска програма и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ИНЖ. РУМЕН ИВАНОВ
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощен със Заповед № 283/03.08.2022 г.
на Директора на РИОСВ – Благоевград/