Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №927/2022

Изх. №2976(1)/22.07.2022 г.

Технологични планове за залесяване от 2022 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Места“, землище на с. Гостун и с. Осеново

възложител: ТП „ДГС - МЕСТА“

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №2976/06.07.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираните планове за залесяване, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Технологични планове за залесяване от 2022 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Места“, попадат в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно приложените технологични планове се предвижда залесяване с фиданки от бял бор в естествената зона на разпространение на белия бор и в естествени гори от бял бор в обхвата на подотдели: 238/к на площ от 8 дка; 242/з на площ от 3 дка; 256/л1 на площ от 3,5 дка; 281/ц на площ от 3 дка; 281/ч на площ от 1 дка; 247/о на площ от 2 дка; 247/е на площ от 2 дка; 251/п на площ от 4 дка; 288/п на площ от 1,5 дка, с цел възстановяване на гори, засегнати от абиотични и биотични фактори. Предвижда се почистване на площите, почвоподготовка (направа на ръчни тераси), залесяване и отглеждане на горските култури.
Горецитираните подотдели не попадат в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.
Същите попадат в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 45/28.05.2021 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените горскостопански дейности не противоречат на режима на защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, определен със заповедта за обявяването й.
Предвиденото залесяване, частично ще бъде реализирано в границите на природно местообитание 91СА Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори, предмет на опазване в границите на защитена зона BG0001030 „Родопи – Западни“.
Така заявеният план и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението (в граници на защитена зона) и характера (залесяване с фиданки от бял бор в естествената зона на разпространение на белия бор и в естествени гори от бял бор) на заявеният план, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001030 „Родопи Западни”, по отношение на:
• Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване;
• Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
• Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
• Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
• Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП. В землището на с. Гостун и с. Осеново в близост до настоящия план, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които да предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.
В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявените „Технологични планове за залесяване от 2022 година в гори собственост на Държавата, в териториалния обхват на ТП ДГС „Места“, землище на с. Гостун и с. Осеново“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на плана и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на плана или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград