Съдържание

Посетители

В момента има 136  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №49/2022

Изх. №84(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 21680.15.30 по КК и КР на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“

възложител: НАСЛЕДНИЦИ НА С. Т.

Във връзка с внесено от Вас Уведомление с вх. №84/11.01.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираната програма, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам следното:
Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 21680.15.30 по КК и КР на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Обект на горскостопанската програма е ПИ с идентификатор 21680.15.30 с площ 3501 кв. м, с НТП: „друг вид дървопроизводителна гора“. Същият попада в обхвата на подотдел 264/н (склопена култура от бб10 на възраст 35 г., пълнота 1, бук) по ГСП на ДГС Гоце Делчев 2016 г. За имота е направено ново таксационно описание с осъвременени данни в резултат от проведена на терен таксация.
Съгласно приложената програма се предвижда извеждане на отгледна сеч - прореждане с интензивност 20%.
Имотът, предмет на настоящата горскостопанска програма не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.
Същият попада в границите на две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-350/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 57/09.07.2021 г.) и BG0002126 “Пирин Буфер” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №352/11.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 48/2013 г.).
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените горскостопански дейности не противоречат на режими на защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”, определени със заповедите за обявяването им.
Така заявената програма и предвидените в нея дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове в зоните, не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им, няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0001028 “Среден Пирин - Алиботуш” и BG0002126 “Пирин Буфер”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявената “Горскостопанска програма за ПИ с идентификатор 21680.15.30 по КК и КР на с. Добротино, община Гоце Делчев, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на програмата и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на програмата или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 391/14.12.2021 г
на Директора на РИОСВ – Благоевград/