Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №47/2022

Изх. №56(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.118.81 в местността Пенков чифлик-Ш.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

възложител: С. А.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №56/07.01.2022 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.118.81 в местността Пенков чифлик-Ш.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, както и наличната такава в РИОСВ – Благоевград поземлен имот с идентификатор 04279.118.81 в местността Пенков чифлик-Ш.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград е урбанизирана територия с начин на трайно ползване „ниско застрояване (до 10 м)“ и площ 664 м2. Същият е образуван от поземлен имот с идентификатор 04279.118.33 след делба, за която от гл. архитект на община Благоевград е издадена Заповед № 1149/12.09.2014 г. за одобряване на Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП - ИПЗ) за делба на имот с идентификатор 04279.118.81 в местността Пенков чифлик-Ш.39 по кадастрална карта на гр. Благоевград с цел образуване на 4 броя нови мота с идентификатори 04279.118.79, 04279.118.80, 04279.118.81 и 04279.118.82 с предназначение за жилищно строителство и един брой нов имот с идентификатор 04279.118.83 с предназначение за път (за собствени нужди), осигуряващ достъп до новообразуваните имоти и план за застрояване (ПЗ) за новообразуваните имоти с идентификатори 04279.118.79, 04279.118.80, 04279.118.81 и 04279.118.82 в местността Пенков чифлик-Ш.39 по кадастрална карта на гр. Благоевград - ниско свободно жилищно застрояване.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено в поземлен имот с идентификатор 04279.118.81 в местността Пенков чифлик-Ш.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград да бъде изградена жилищна сграда със застроена площ 125 м2. Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Благоевград, а образуваните отпадъчни води ще бъдат зауствани в канализацията на населеното място. Електрозахранването на имота е предвидено да се осъществи с кабел ниско напрежение от предвиден за изграждане нов трафопост в поземлен имот с идентификатор 04279.118.17 в местността Пенков чифлик-Ш.39 от извод „Чифлика“ с приблизителна дължина 120 м. Транспортният достъп ще се осъществява по полски път и имот с идентификатор 04279.118.83 с начин на трайно ползване „за алея“.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0001022 „Орановски пролом - Лешко“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-348/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 57/2021 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение “Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 04279.118.81 в местността Пенков чифлик-Ш.39 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 391/14.12.2021 г
на Директора на РИОСВ – Благоевград/