Съдържание

Посетители

В момента има 128  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №46/2022

Изх. №48(1)/14.01.2022 г.

Уведомление за проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I300.2507, поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2507 и 65334.300.853, кв. 119 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград

възложител: „БЕТОН“ ЕООД

Във връзка с внесеното от Вас уведомление с Вх. №48/07.01.2022 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитирания проект за ПУП, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме за следното:
Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I300.2507, поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2507 и 65334.300.853, кв. 119 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, както и наличната такава в РИОСВ - Благоевград:
- поземлен имот с идентификатор 65334.300.2507 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за складова база“ и площ 9626 м2;
- поземлен имот с идентификатор 65334.300.853 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански представлява урбанизирана територия с начин на трайно ползване „за второстепенна улица“ с площ 253 м2.
За „Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация (ПР) за УПИ I, кв. 119 по имотни граници на поземлен имот с идентификатор 65334.300.2507 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ е издадено писмо с изх. № 1915(1)/10.06.2021 г. по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Изработването на горепосоченото изменение на ПУП - ПРЗ е разрешено със Заповед № 57/08.11.2021 г. на кмета на община Сандански.
С изменението на плана за регулация и застрояване плана е предвидено следното:
- промяна на границите на УПИ I300.2507, като към него се придават 74 м2 от имот с идентификатор 65334.300.853 - вътрешна обслужваща улица и се образува нов УПИ I за имот с идентификатор 65334.300.2507, 65334.300.853 с площ 9700 м2 и вътрешна обслужваща улица с площ 179 м2;
- промяна на отреждането му от „За тютюнева промишленост“ за „Жилищно строителство, обществено обслужване, подземен паркинг и трафопост“.
Устройствената зона по действащия план остава непроменена - за смесено многофункционално ползване от тип смесена централна зона „Ц“, както и характерът и начинът на застрояване - високо свободно и свързано застрояване в рамките на имота с показатели на застрояване: Пл. до 60 % и Кинт. до 3.0.
След изменение на действащия за имота план е предвидено в същия да бъде изградена жилищна сграда с магазини и гаражи. Същата е предвидено да се състои от три секции с обща застроена площ 2268.14 м2 и разгъната застроена площ 5893.16 м2.. Водоснабдяването до имота ще бъде осигурено от съществуващата водопроводна мрежа на гр. Сандански, чрез изграждане на водопроводно отклонение с дължина 40 м. Образуваните отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в канализационната мрежа на сграда. Електроснабдяването ще се осъществи от нов трафопост в имота, който ще се захрани от съществуващата разпределителна мрежа чрез подземно положена външна връзка с дължина 60 м. Транспортният достъп ще се осъществява по граничещи с имота улици.
С проекта за изменение на ПУП - ПРЗ не се очертава рамката за бъдещо развитие на инвестиционни предложения по Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Предвидените с плана дейности не попадат в обхвата на чл. 85, ал. 1 и ал. 2 от ЗООС, както и в хипотезите на чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
Във връзка с гореизложеното няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).
Планът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0002098 „Рупите“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-282/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 28/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с проекта дейности, както и обстоятелствата, че е предвидено същите да се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони. В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за „Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I300.2507, поземлени имоти с идентификатори 65334.300.2507 и 65334.300.853, кв. 119 по плана на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“ преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописания проект за ПУП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

ЕМИЛИЯ ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ – Благоевград
/упълномощена със Заповед № 391/14.12.2021 г
на Директора на РИОСВ – Благоевград/