Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1242/2021

Изх. №3955(3)/15.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 18366.142.3 в местността Мекушка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“

възложител: Ж. П.

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № 3955/29.11.2021 г. на РИОСВ - Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп.), Ви уведомявам за следното:
Инвестиционно предложение “Изграждане на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 18366.142.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на склад за селскостопанска продукция (съхранение на зеленчуци) със застроена площ около 500 м2 в поземлен имот с идентификатор 18366.142.3, с начин на трайно ползване „нива“ с обща площ 1299 м2. Предвижда се ограждане на имота. За разтоварване на доставяната продукция ще се обособи бетонова площадка с площ 300 м2. Захранването на имота с електроенергия ще се осъществи от мрежа ниско напрежение на с. Гърмен. Водоснабдяването на имота е предвидено да се осъществи от водопроводната мрежа на населеното място. Образуваните отпадъчни води ще се отвеждат в канализацията на населеното място. Имотът е достъпен от селскостопански път.
Съгласно получено становище с изх. № 04-02-136-001/09.12.2021 г. на община Гърмен поземлен имот с идентификатор 18366.142.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен попада в земеделска територия с допустима промяна предназначението за смесена обслужващо производствена зона „Соп“, съгласно предварителния проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Гърмен. В същото писмо е посочено, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо предвижданията на предварителния проект на ОУП на община Гърмен.
Така заявено инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0002076 “Места” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-532/26.05.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 51/2010 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се предполага засягане, увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове не се създава преграда, която да възпрепятства миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002076 “Места”. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на склад за селскостопанска продукция в поземлен имот с идентификатор 18366.142.3 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящото произнасяне се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Благоевград за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград