Съдържание

Посетители

В момента има 142  гости и няма потребители и в сайта

Писма до възложителите по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС

Съобщение №1238/2021

Изх. №4018(2)/13.12.2021 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Вилно строителство и фотоволтаична инсталация върху покрива на съществуваща вилна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 61813.776.36 в местността Шипоко по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

възложител:  Е. Т., Е. Т.

Във връзка с подаденото от Вас уведомление с Вх. №4018/03.12.2021 г. на РИОСВ – Благоевград за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 2007 г., изм. и доп.), наричана по-долу „Наредбата за ОС”, Ви уведомяваме следното:
Инвестиционното предложение „Вилно строителство и фотоволтаична инсталация върху покрива на съществуваща вилна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 61813.776.36 в местността Шипоко по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Съгласно представената информация и документация, както и наличната такава в РИОСВ - Благоевград:
Поземлен имот с идентификатор 61813.776.36 в местността Шипоко по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог е земеделска земя с площ 1091 м2 и начин на трайно ползване „за земеделски труд и отдих (съгласно § 8 от ПРЗ на ЗСПЗЗ)“. В същия е изградена една жилищна сграда със застроена площ 27 м2 (съгласно приложена скица на имота), която според представената информация в уведомлението представлява вила със същата застроена площ. Електроснабдяването на сградата е осъществено с подземен кабел от съществуващ трафопост чрез подземен кабел. Транспортния достъп до имотът, в който е изградена сградата е осигурен по полски път.
За инвестиционно предложение за „Изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрива на съществуваща вилна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 61813.776.36 в местността Шипоко по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е издадено писмо с изх. № 1068(3)/11.05.2021 г. по реда и при условията на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.
Според приложената скица поземления имот № 15-1081988-05.10.2021 г. в имота има изградена само една сграда с идентификатор 61813.776.36.1 с предназначение жилищна сграда - еднофамилна на един етаж и със застроена площ 27 м2. Сграда с идентификатор 61813.776.36.2, посочена на скица на поземления имот с № 15-376485-11.05.2020 г., представляваща жилищна сграда - еднофамилна на един етаж и със застроена площ 26 м2 е заличена поради допусната грешка в кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Разлог.
С настоящото инвестиционно предложение е предвидено следното изменение в първоначалните намерения на възложителя, а именно изграждане на нова вилна сграда със застроена площ 100 м2 и изграждане на фотоволтаична инсталация върху покрива на съществуваща вилна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 61813.776.36.1 и в прилежащия терен. Останалите параметри в първоначалното инвестиционно предложение, за което директорът на РИОСВ - Благоевград се е произнесъл с писмо изх. № 1068(3)/11.05.2021 г. остават непроменени.
Така заявеното инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложения № 1 и № 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), предвид което не подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на преценяване на необходимостта от ОВОС, съгласно ЗООС.
Гореописаното инвестиционно предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), както и в границите на защитени зони като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близо е разположена защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. и доп.) и защитена зона BG0000209 „Пирин” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-572 от 08.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84 от 2008 г.).
С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението, обема и характера на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и обстоятелствата, че същите ще се реализират извън обхвата на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, не се предполага фрагментиране, увреждане и трансформация на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитените зони, не се създава преграда възпрепятстваща миграцията на видовете, а възможните шумови и антропогенни въздействия са локални, временни и обратими, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитените зони.
В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че преценката на компетентния орган за така заявеното инвестиционно предложение „Вилно строителство и фотоволтаична инсталация върху покрива на съществуваща вилна сграда, изградена в поземлен имот с идентификатор 61813.776.36 в местността Шипоко по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“ е, че не е необходимо провеждане на процедура по оценка за съвместимост по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.
Настоящето писмено произнасяне се отнася за заявените предвиждания и обхват на гореописаното инвестиционно предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните посочени в уведомлението или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящето писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно компетентния орган за промените.

С уважение,

СНЕЖИНА КРЪСТЕВА-ЯКИМОВА
Директор на РИОСВ – Благоевград